СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, във връзка чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, относно постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения

Skip to content