СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Образци документи за създаване на Сдружение на собствениците

УКАЗАНИЯ

Създаване на сдружение на собствениците

 1. За създаване на сдружението се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
 2. Сдружението се вписва в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ.
 3. Всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружението. Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата по реда на чл. 13 от ЗУЕС. Поканата съдържа дневния ред, мястото, датата и часа за провеждане на събранието. Към поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението.
 4. Учредителното събрание се провежда по реда на чл. 27. от ЗУЕС.
 5. Споразумението за създаване на сдружение на собствениците определя:
 • наименованието на юридическото лице и неговия адрес;
 • предмета на дейност на сдружението, съгласно чл. 25, ал. 1 или 2 от ЗУЕС и срока, за който се учредява;
 • реда за приемане на решения;
 • състава, мандата и организацията на работа на управителния съвет (управителя) и контролния съвет (контрольора);
 • други условия, за които собствениците се споразумяват.

Регистрация на сдружението

 1. Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.
 2. Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  • списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
  • копие от протокола на учредителното събрание, заверено с полагане на надпис “Вярно с оригинала” от председателя на управителния съвет (управителя);
  • копие от приетото споразумение, заверено с полагане на надпис “Вярно с оригинала” от председателя на управителния съвет (управителя);
  • нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.
 3. Преди вписване в регистъра на сдружение на собствениците кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изискванията на ЗУЕС при учредяване на сдружението.
 4. След извършване на проверката кметът на общината или оправомощеното от него лице вписват /разпореждат вписване на/ сдружението в регистъра.
 5. За извършеното вписване общинската администрация издава удостоверение по образец.
 6. Когато кметът на общината или оправомощеното от него лице установи, че предоставените данни за вписване не отговарят на изискванията на ЗУЕС, той дава предписания на управителния съвет (управителя) на сдружението на собствениците да отстрани в 14-дневен срок непълнотите или неточностите.
 7. Когато непълнотите или неточностите не бъдат отстранени в дадения срок , кметът на общината постановява мотивиран отказ за вписване. Отказът се връчва на управителния съвет (управителя) на сдружението на собствениците незабавно след постановяването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 8. Управителният съвет (управителят) подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ в 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението по чл. 46а, ал. 1от  ЗУЕС.

         Промяна в учредено сдружение на собствениците

 1. Председателят на управителния съвет (управителят) на сдружението на собствениците уведомява общинската администрация за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 2, ал. 3. от Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.
 2. Уведомяването се извършва в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Към уведомлението (по образец) се прилагат документи, удостоверяващи промяната.
 3. В 7-дневен срок от получаване на уведомлението кметът на общината или оправомощено от него лице отразява промените в регистъра.
 4. След отразяване на промяната се издава ново удостоверение за регистрация, със същия регистрационен номер, с датата на първоначалното вписване и датата на изменението, с отразената промяна.
 5. Новото удостоверение се предоставя на сдружението след връщане на старото и вече неактуално удостоверение.

Източници:

 1. Закон за управление на етажната собственост 
 2. НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (Обн. ДВ. бр. 40 от 29 май 2012 г.)

Образци на необходимите документи за създаване на Сдружение на собствениците:

1. Протокол за покана

2. Покана за учредително събрание

3. Протокол за проведено събрание

4. Споразумение за създаване на сдружение

5. Справка за собствениците на самостоятелни обекти

6. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС

7. Образец на уведомление за промяна обстоятелствата в учредено сдружение на собствениците

Skip to content