СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Механизъм за лична помощ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

ИНФОРМАЦИЯ

„ЛИЧНАТА ПОМОЩ“ е механизъм за подкрепа за пълноценно уучастие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в Механизма за лична помощ.

До 31 декември 2021 г. право за включване в Mеханизма за лична помощ имат:

Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно нанмалена трудоспосожсно без определена чужда помощ

Когато ползвател на лична помощ е дете с трайно увреждане, за което се получва месечна помощ по чл. 8Д, ал. 5, т.2 от Закона за семейни помоши за деца, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответсва на определения брой часове в индивидуалната оженка на потребностите, да се превеждат по бюджета на обшината от Агенцията за социално подпомагане, след определянето на асистент и сключването на трудовия договор.

Средствата са за сметка на ежегодноопределения със Закона за държавания бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл. 8Д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увереждания. Въз основа на съгласието в заявлвнието АСП превежда сумата по бюджета на общината.

Когато ползвател на лична помощ получва добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социалното осигуряване в заявлнеито-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие добавката да се превежда на АСП от НОИ след определянето на асистент и сключването на трудовия договое. Във основа на съгласието в заявлението АСП превежда получените средства за добавката по бюджета на общината.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – район „Люлин“, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението – декларация (по образец) се подава в Центъра за информация и услуги в Район „Люлин“ – СО, бул. „Захари Стоянов“ № 15, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка), както нотариално заверено пълномощно.

АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

Кандидатът за асистент подава до кмета на район „Люлин“ – СО, заявление по образец към което прилага:

  1. Документ за самоличност (за справка)
  2. Автобиография;
  3. Медицински документ за постъпване на работа
  4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
  5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
  6. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.
  7. В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Заявлението (по образец) се подава в Центъра за информация и услуги на Район „Люлин“ – СО, на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 часа.

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

За допълнителна информация и въпроси тел: 02/ 92 37 267; 02/ 92 37 260.

Образци на заявленията може да получите от Центъра за информация и услуги в Район „Люлин“ – СО и да изтеглите от сайта на районната администрация www.lyulin.bg, раздел „Програми и проекти“. 

Нормативни документи относно предоставянето на Механизма за лична помощ:

Закон за личната помощ

Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ

Страница на Агенция за социално подпомагане – Механизъм за лична помощ, включително Методически указания за предоставянето на личната помощ 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМНТИ

Прил. 1 – Заявление потребител
Прил. 4 – Заявление асистент
Декларация асистент – трудов договор
Декларация асистент по ЗЗДН

Skip to content