Проект: “Създаване, прилагане и промоция на добри европейски практики осигуряващи достъп до услуги на хора с увреждания”

Проектът е насочен към решаване проблемите на достъп на хората с увреждания до административните услуги, предоставяни от СО – Район “Люлин” и подобряване качеството на живот посредством прилагане на добрите европейски практики.

По настоящия проект бяха извършени следните дейности:

Дейност 1: Създаване на административна точка за обслужване на хора с увреждания в сградата на СО - Район „Люлин” и

Дейност  2: Създаване на «Мобилно звено» за достъп до услуги на хора с трайни увреждания с над 91 % намалена работоспособност.

Дейностите имаха за цел да решат проблема с липсата на цялостна действаща система „едно гише” и осигуряване на индивидуализиран подход при обслужването на хора с увреждания. Тази административна точка да доведе до повишаване на качеството и удовлетвореността от предоставяните услуги от страна на хората с увреждания.

Целевата група за целите на създаденото «Мобилно звено» беше определена, предвид специфичните потребности и приоритети – 2127 лица с увреждания при намалена работоспособност над 91%, живущи на територията на Район «Люлин».

По дейностите бяха извършени следните под-дейности:

  • Проведено обучение и консултиране на служители от районната администрация „Люлин” в „Специфични умения за обслужване на хора с увреждания”, които да подпомагат „Административното специализирано звено за обслужване на хората с увреждания” и “Мобилното звено”;
  • Разработени вътрешни правила и процедури за работа на административната точка и мобилното звено;
  • Определено беше физическото място за помещаване на административната точка и физическото място за приемане на заявките за обслужване на хората с увреждания чрез мобилното звено в сградата на Район „Люлин” - ситуиран и обслужван от администратора по проекта на адрес: гр.София, бул.”Захари Стоянов” № 15, партерния етаж с номер:  02/ 9237 290.
  • Откриване на горещ телефон за консултации и приемане на заявки от хора с увреждания за обслужване от „административната точка” с номер:  02/ 9237 290.
  • Оборудване на административната точка и мобилното звено;
  • Наемане на администратор обслужващ „Специализираната административна точка” в рамките на проекта и “Мобилното звено”;
  • Стартиране на обслужването на хората с увреждания от административното звено и специализираното мобилно звено.

Дейност 3: Провеждане на Изследване и създаване на Регистър на хората  с увреждания в Район „Люлин”.

Целта на провеждането на тази дейност беше да  се изгради фундамент за рационални административни решения за подобряване качеството и разнообразието на услугите, предоставяни на хората с увреждания.           

В допълнение, регистърът на хората с увреждания ще подпомага работата на мобилното звено, което ще може да обслужва, включително по домовете, тези, които се нуждаят и са заявили такова желание.

Дейността включва следните под-дейности:

  • Разработване на методология на изследването.
  • Извършване на самото Изследване:

Изследването и неговия анализ бяха извършени на основа на създадената методология върху извадка от обслужваните или анкетирани по-време на изпълнението на проекта лица с увреждания. За целта, в съответствие с изискванията на методологията, бяха раздадени анкетни карти, включващи видовете административни услуги, трудностите, които срещат хората при получаването им, мнението им за реализацията на проекта и желанията им той да бъде продължен във времето, както и начините за обслужване на място и мобилно.

По данни на Агецията за социално подпомагане – „Люлин” хората с увреждания на територията на Район „Люлин” са 8568 души. Това е и целевата група на създаденото „Административно специализирано звено за обслужване на хора с увреждания”.  От тях хората с трайни увреждания над 91 % намалена работоспособност са 2127 души, което представлява 24,8% от общия брой хора с увреждания или близо 1/4. Това са бенефициентите на създаденото по проекта „Мобилно специализирано звено за обслужване на хора с увреждания”.

От бенефициентите регистрираните към момента за специализирано административно обслужване са 114 лица с увреждания. Обслужените лица с трайни увреждания от „Мобилното специализирано звено” са 30 лица. Имайки предвид краткия срок на договора по проекта, към момента са регистрирани и обслужени 1,33 % от общия брой хора с увреждания на територията на Район “Люлин”, подлежащи на такава регистрация.

Издаване на препоръки за решаване на проблемите на хората с увреждания в района.

При общ брой на потенциалните бенефициенти за обслужване от районната администрация чрез създадените „административно специализирано звено” и „мобилно звено” от 2127 лица, месечните разходи по проекта възлизат на 1,36 лв./лице или 0.34 лв./лице при условие, че се обслужат всички лица с увреждания на територията на Район „Люлин”, ако бъдат продължени дейностите по проекта.

Дейност 4: Разпространение на добри практики.

Настоящия проект представя начин, по който да се популяризира създадената добра европейска практика и превръщането й в повсевместно разпространена политика за социално включване на хората с увреждания във всички локални общности в страната. Чрез приложената съвременна методика за административно обслужване, се създават добри условия за достъп до услуги на хора с увреждания на територията на Община „Люлин”.

Постигнати резултати

 

С приключването на настоящия проект всички структури, свързани с реализацията на предвидените в него дейности (обслужване «на едно гише» и «мобилно звено») ще са “налични”, действащи и в състояние да продължават тяхното осъществяване.

ü  Изградена и функционираща „Административна точка за обслужване на хора с увреждания” в общинска администрация на Район „Люлин”;

ü  Изградено и функциониращо „Мобилно специализирано звено за обслужване на хора с увреждания” в Район „Люлин”;

ü  Изследване на проблемите на хората с увреждания в Район „Люлин”;

ü  Изработен регистър на хората с увреждания, живеещи в Район „Люлин” и нуждаещи се от специализирани административни услуги.

Повишен институционалния и административен капацитет на Район “Люлин” при предоставяне на административни услуги на хора с увреждания         

Същност и ценност на проекта.

Същността и ценността на Проекта свързан с предоставяне на достъп до административни услуги на хора с увреждания е, че:

1) изгражда собствена, локална социална политика на местната власт в сътрудничество с НПО;

2) осигуряват се условия и механизми за свободен достъп до част от публичния ресурс на общността – предлаганите административни услуги, с което на практика се задейства процес на социално включване на инвалидите в тази сфера на социалния живот на общността;

3) предланите нови социални услуги – особено мобилното звено – представляват практическият механизъм за осигуряване на достъп до административните услуги и социално включване на лицата с увреждания в тази сфера от живота.