Проект „Подкрепа за достоен живот”

Списък на оценени кандидати на лични асистенти  

Списък на оценените кандидати - потребители и определения месечен бюджет ( в часове)


 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

                   Информираме Ви, че стартира Етап 3 от Проект “Подкрепа за достоен живот” по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”.

                   Целите на проекта са фокусирани върху преодоляването на социалната изолация на семейства, в които има лица, зависими от постоянни грижи, поставени в риск на институционализация, чрез създаване на възможности лицето с трайни увреждания само ( или чрез своя законен представител ),  да получи право на индивидуален бюджет за ползване на услугата, като избере своя личен асистент и определи как социалната услуга да бъде организирана във времето. Социалната услуга е превенция на риска и подкрепа за реинтеграция, в случаите, в които услугата се предоставя на лица, изведени от специализирани институции.

 

                   Считано от 11.11.2013 г. до 15.11.2013 г. в център за “Информация и услуги”, бул. “Захари Стоянов” № 15, могат да подават лицата с трайни увреждания, които кандидаствуват  за участие в проекта;

                   В посоченият срок и място,  подават документи и лицата, които желаят да бъдат включени за участие като лични асистенти.

 

 

І. Кандидати за потребители на социалната услуга “Личен асистент”

                  

         В проекта не могат да бъдат включени лица, които:

 

► са настанени в специализирани институции за предоставяне на социални и здравни услуги;

 

►ползват услугите “Личен асистент”, “Социален асистент” или домашен помощник по националните програми или по програми, финансирани от други източници и по друг ред към момента на кандидатстването им.

 

         За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

 

         Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 10), по настоящ адрес в общината (район “Люлин”) - партньор по проекта. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент.

 

        Изискващи се документи:

 

         Списъкът на оценените кандидати, подредени по низходящ ред на определените им часове в т.ч. класирани ще се обяви на информационното табло в сградата на район “Люлин”:

 

-       на 02.12.2013 г.

 

  

 

ІІ. Кандидати за лични асистенти

 

 

         За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

 

 

 

Считано от 11.11.2013 г. до 15.11.2013 г. в център за “Информация и услуги”, бул. “Захари Стоянов” № 15,  ще се приемат документи от кандидати за лични асистенти за участие в проекта;

 

         Кандидатите за личен асистент, подават заявление и изискващите се документи – лично, или чрез изрично упълномощено лице (Приложение № 4), по настоящ адрес в общината (район “Люлин”) - партньор по проекта.

 

      Изискващи се документи:

 

                   След приемане на съответното заявление за всеки кандидат се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи. Процедурата за класиране на лични асистенти по настоящия проект се провежда за всички лица, подали документи  в общината (района «Люлин») – партньор по проекта.

        

         Списъкът на оценените кандидати, подредени по низходящ ред на получената индивидуална оценка ще се обяви на информационното табло в сградата на район “Люлин”:

 

на 21.11.2013 г.

 

 

-       явяване на интервю;

-       при класиране за услугата – включването му в Банка лични асистенти в общината (района),  участие в обучение (ако не е преминал курс по сходни проекти и програми), участие в среща/и с одобрени потребители за избора им на личен асистент, сключване на договор (трудов или за услуга);

 

                    Одобрените за лични асистенти ще бъдат включени в Банка на личните асистенти в общината (района “Люлин”) – лица, които след преминаването на обучителен курс могат да бъдат избирани от кандидат-потребителите за техни асистенти – предоставящи социалната услуга по проекта.

 

 

 

ІІІ. Избор на личен асистент от всеки потребител на социалната услуга и сключване на договори за предоставянето й

 

             Екип на общинско ниво ще организира срещи между одобрените кандидат-потребители и лични асистенти от Банката, съобразено с изразените предпочитания на потребителя и/или асистента.

         Тудовият договор или договор за услуга, с всеки избран личен асистент, считано не по-рано от 02.01.2014 г. и съобразено с датата, вписана в договора с потребителя), ще бъде в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда (или Закона за задълженията и договорите).

 

 

   

М. ГАНОЗОВА

АДМИНИСТРАТОР НА ПРОЕК ”ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

СО РАЙОН “ЛЮЛИН”