Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”

 
 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩАСПИСЪК-ПРЕЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

 
 

 

Правила за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища, изградени по проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”, по схема BG 161РО001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”, съгласно Договор № BG161PО001/1.2-02/ 2011/005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Правилата за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища, изградени по проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община” са утвърдени с Решение № 417 на Столичния общински съвет от 23.06.2016 г. Решението на СОС можете да видите тук.

 

Правилата за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища.

 

Необходими документи за кандидатстване за социално жилищно настаняване по Проект.

 1. Удостоверения от Агенцията по вписвания за извършени сделки с имот по месторождение и местонахождение за последните пет години – за гр. София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20;
 2. Копие от подадена в НАП годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица съгласно чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната година;
 3. Служебна бележка от работодателя за доход от трудово или служебно правоотношение за предходните дванадесет месеца – за всеки работещ член от семейството/домакинството и копие от подадена данъчна декларация за предходната година;  
 4. Копие от договор за наем, в случай че лицeто и членовете на семейството/домакинството живеят на свободно договаряне.
 5. Документ, удостоверяващ регистрация като безработен, в случай че е налице такова обстоятелство;
 6. Копие от  решение на ТЕЛК, в случай че е налице такова обстоятелство;
 7. Свидетелство за съдимост – Софийски районен съд – гр. София, бул. „Драган  Цанков” № 6;
 8. Служебна бележка от Национална следствена служба (НСС) – гр. София, бул. „Доктор Г.М.Димитров” № 42“;
 9. Препоръка от специализирана институция или институция, предоставяща социални услуги от резидентен тип (център за временно настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или наблюдавано жилище) на територията на Столична община, която кандидатът за социално жилище напуска, в случай че е налице такова обстоятелство;
 10.  Копие от диплома за завършено образование;
 11.  Уверение от висше учебно заведение;
 12.  При наличие на картотечна преписка, протокол от решение на комисията  по чл. 10 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.

 

Освен изброените документи е необходимо да попълните заявление и декларация по образец, които можете да изтеглите от тук!