Проект „Обществена трапезария ”

 ПРОЕКТ

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”

 

     От 01.10.2015г. СО – район „Люлин“ продължава да реализира дейностите по проект „Обществена трапезария”. Социалната услуга обхваща 112 потребители, които получават и ще получават безплатно храна за периода от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. Проектът цели да задоволи потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигуряват сами.

 

Могат да кандидатстват лица, които попадат в една от следните групи:

 

-  Лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда на чл.9 от  Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии не свързани с трудова дейност);

-  Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

-  Скитащи и бездомни деца и лица.