Проект „Нова грижа за вас"

 

                                           
 Актуализиран списък на кандидат-потребителите за социалната услуга Личен асистент по проект BG05M9OP001-2.002-0207-С001  „Нова грижа за вас“ 


Закупено е специализирано транспортно средство за хора с увреждания по проект „Нова грижа за вас”

 

 

Реализация на дейности по проект „Нова грижа за вас”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


  

Процедура за жалби и сигнали

 

 

С П И С Ъ К

НА  КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

 

С П И С Ъ К

НА  КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА

ПСИХОЛОГ


 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Столична община - район „Люлин” кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Психолог“ и „Рехабилитатор“, във връзка с изпълнение на Проект „Нова грижа за вас”, по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002  „Независим живот“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с цел  предоставяне на почасови интегрирани социални услуги на лица с увреждания и на възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Заинтересованите кандидати могат да получат подробна информация за Проекта на официалния сайт на СО - район „Люлин“: http://www.lyulin.bg/, както и на телефони 02/9237-267 и 02/9237-260.

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

  1. Основни изисквания

 • да са физически лица;

 • да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”/“Рехабилиратор“;

 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година по специалността;

 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето и социалните услуги;

 • да притежават компютърна грамотност;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;

 • да не са в конфликт на интереси.

 

1.2. Специфични изисквания

Ще се считат за предимство:

 • да имат практически опит в работа с деца с увреждания;

 • да са участвали по подобни проекти; проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, социалното включване на деца и семейства в риск;

 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, хора с увреждания и възрастни хора.

 

2. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да подадат следните документи:

 • заявление (по образец);

 • професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит;

 • диплома за завършено образование (копие) и оригинал за сверка;

 • сертификат или удостоверение за придобита квалификация по специалността;

 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи).

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно утвърденапроцедура

и в съответствие със следните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30 точки

(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70 точки

Общо точки - 100 точки

Документите за кандидатстване следва да се подават в Деловодството на район „Люлин“ на адрес гр. София, бул. „Захари Стоянов“ №15, всеки работен ден (понеделник - петък) от 8.30 до 17.00 часа от 12.04.2016 г. до 19.04.2016 г.

Не се приемат кандидатури подадени след изтичане на горепосочения срок.

 

С П И С Ъ К

НА  ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ


 

ПОКАНА

До всички заинтересовани физически и юридически лица за подаване на оферта във връзка с Проект „Нова грижа за вас“ BG05M9OP001-2.002-0207 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с продължителност от м.февруари 2016 година до м. октомври 2017 година, по който СО-район „Люлин“ е бенефициент

ОТ 1 МАРТ ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ

Документи ще се приемат от 01.03.2016 г. до 15.03.2016 г. (включително) в деловодството на районна администрация „Люлин “.


ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“


Целеви групи

Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Самотно живеещи тежко болни лица;

Семейства на деца с увреждания.

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

Заявление по образец; /документът можете да изтеглите с кликване в/у текста/

Документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);

Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

Декларация за личен доход – по образец;

 /документът можете да изтеглите с кликване в/у текста/

Други документи.

 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

Целеви групи         

Лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

 1. Безработни лица;

 2. Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

 3. Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

Към заявлението се прилагат следните документи: 

Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен/и потребител/и/

Заявление по образец; /документът можете да изтеглите с кликване в/у текста/

Лична карта - за справка;

Автобиография;

Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка.

Документи за придобита образователна степен;

Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

Копие от удостоверение за преминато обучение за Личен асистент.

 

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ

Презентация по проект „Нова грижа за вас”Столична община район "Люлин" като конкретен бенефициент на проект „Нова грижа за вас” на 15 декември 2015 г. сключи договор № BG05M9OP001-2.002-0207-C001 за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

 

Район "Люлин" ще има възможност да предоставя няколко социални услуги:

 

 1.

Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка

 2. 

Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги

 3.

Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на интегрирани грижи

 4.

Осигуряване на адаптиран, специализиран транспорт

 

 

 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване.

 

Специфични цели:

 

1. Комплексно предоставяне на почасови здравни и социални услуги в домашна среда, като форма на дългосрочна грижа за лица с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, при отчитане на специфичните им нужди с цел независим и пълноценен живот;

 

 2. Намаляване риска на зависимост от институционален тип грижи;

 

 3. Даване на възможност лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането, избора на предоставяната услуга и избора на асистенция, според своите потребности;

 

 4. Да се подкрепят семействата , в които има лице с трайно увреждане, чрез заместващи грижи като по този начин им се даде възможност за професионално развитие;

 

5. Да се осигури качество на предоставяните социално-здравни услуги чрез предоставяне на мотивационна и/или психологическа подкрепа и консултиране както на потребителите така и на личните асистенти, домашни помощници и др. ; С предоставянето на почасови интегрирани грижи Район „Люлин“ цели да постави във фокуса на своето внимание независимостта на човека и правото му да определя живота си самостоятелно. Потребителят не трябва да бъде обект на грижа, а да организира и определя своята собствена подкрепа. Този интегриран модел на грижи е свързан с “гражданския модел” или идеята, че хората с увреждания са активни граждани на обществото със същите права и задължения като нас. Затова чрез този проект район „Люлин“ цели да направи живота на хората с увреждания по-лесен, а тях самите - по-независими.

 

6. С предоставянето на интегрирани услуги район "Люлин" цели да се отговори адекватно на потребностите на целевата група, за да насочи социалната си политика в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително и социални и здравни услуги в домашна среда;

 

7. Надграждане постигнатите резултати по процедура "Нови алтернативи", финансирана по ОП РЧР 2014-2020, чрез прилагане на нов широкоспектърен подход на почасови услуги.Основна цел на проектното предложение е да се предоставят интегрирани услуги на лица с трайни увреждания и невъзможност за самообслужване чрез комплексни грижи, подкрепа в домашна среда, осигуряване на достъп до социални и здравни услуги и заведения с помощта на специализирано транспортно средство, както професионална психологическа консултация и рехабилитационни процедури.

 

Проектът ще е с продължителност 20 месеца, а срокът на предоставяне на соц. услуга „Личен асистент“ – 17 месеца. Обща стойност на проекта 500 000 лв.

 

Целевите групи са:

 

1. Хора с увреждания и техните семейства Това са деца и лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или в невъзможност сами да организират социалния си живот

 

2. Хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.                                                                

 


 Столична община район "Люлин"

Проект № BG05M9OP001-2.002-0207-C001

  „Нова грижа за вас”