Оперативна програма „Административен капацитет"

.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”,

 

Бюджетна линия BG 051РO002/13/2.2-1

Проект„Повишаване знанията и уменията на служителите на общинската администрация на Столична община – район “Люлин”  за подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса”

Договор 13-22-47 от 06.01.2014 г.

 

Проект: „Повишаване знанията и уменията на служителите на общинската администрация на Столична община – район “Люлин”  за подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса”

  

Договор 13-22-47 от 06.01.2014 г.  

Период на изпълнение: 9 месеца  

Обща стойност на проекта: 88 132 лева

 

Основна цел:  Основната цел на проекта е подобряване качеството на обслужване от страна на администрацията и повишаване на квалификацията на служителите й посредством предоставяне на възможност за развитие на специфичните знания и умения. 

 

Целите на проекта са изцяло подчинени на общата цел на приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на ОПАК, която е свързана с усъвършенстване на притежаваните от служителите ключови компетентности, във връзка с обслужването на гражданите и бизнеса, с цел по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.  

 

Специфични цели : 

  • Модернизиране и повишаване качеството на обслужването от страна на администрацията;

  • Развитие на специфичните знания и умения на всеки служител в общинската администрация, в съответствие с установените им нужди от повишаване на ефикасността при изпълнение на работните им задължения;

  • Чрез езиково обучение целим отстраняване на езиковата бариера  на служители от общинската администрация, чийто работа се състои основно в обслужване на граждани,  по този начин целим създаване на условия  за ефективна работа;

  • Обогатяване на техническите знания и умения на служителите в общинската администрация, чийто работа е свързана в изготвяне на технически документи съобразно установените потребности на всеки един от тях; 

Създаване на условия за устойчиво развитие на човешкия потенциал чрез обмен на опит и знания между служителите в администрацията , подобряване на работа им в екип, постигнато чрез обучения в неформална среда.

  

Целева група: Служители на общинската администрация на Столична община – район “Люлин”

 

  

Основни дейности:

 

Дейност 1 

Организиране на дейности по общо управление на проекта - Успешното изпълнение на проекта изисква добре организирано, компетентно и ефективно управление от страна на бенефициента. За целта ще се изгради екип за управление на проекта, който ще се състой от общо 4 души – ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник.

 

Дейност 2

 Планиране, организация и координация на изпълнението на обучения, проведени от Института по публична администрация. Мониторинг на обученията. - Тази дейност ще бъде насочена към провеждането на обучение по 11 теми избрани от Каталога на Института по публична администрация  и са свързани със специфични потребности на служителите. 

 

Дейност 3 

     Планиране, организация и координация на изпълнението на обучения, които не са по каталога на Института по публична администрация. Мониторинг на обученията. – Тази дейност ще бъде насочена  към провеждане на обучения за работа със специализирани софтуери Autocad, Arhcad и Photoshop, обучения по Английски език, както и обучение на 80 служители по „Изграждане на умения за ефективно организация, комуникация и управление на ежедневната работа на експертите в общинската администрация”

 

Дейност 4 

     Дейности по информация и публичност - Информиране на обществеността за целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, популяризиране приноса на европейските структурни фондове.

 

Резултати: 

Чрез прилагане на усвоените знания по време на обученията ще се осигури възможност, изразена чрез разширяване и обогатяване на трудовите функции и по-качествено изпълнение на длъжностните задължения и отговорности. Това от своя страна ще доведе до по-голяма удовлетвореност от работата и по-ефективно използване на работното време. Като пряк резултат от това очакваме повишаване на мотивацията, намаляване на загубите на работно време,  развитие на системите за оценка на трудовото представяне и за възнагражденията на персонала, и не на последно място – повишаване на трудовата и технологична дисциплина.Утвърждаването на практиката за учене през целия живот ще спомогне за формирането на трудов модел, основан на непрекъснатото усъвършенстване и актуализиране на знанията и уменията, за постигане на високо качество и конкурентноспособност,  чувство на удовлетворение от положените усилия и стремеж към развитие и адекватна на него трудова реализация.

 

 

Столичният район „Люлин” стартира проект за повишаване

качеството на администравните услуги

              Проект за повишаване знанията и уменията на служителите за подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса стартира столичният район „Люлин”. По този повод кметът на района Милко Младенов и членовете на екипа по проекта ще дадат пресконференция утре, 26 юни 2014 г. от 10.30 часа в Националния пресклуб на БТА - София, бул. „Цариградско шосе” № 49.

              Проектът е настойност малко над 88 хил. лева и се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд в рамките на процедура по подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията, Договор № 13-22-47/06.01.2014г. по ОПАК . Той ще се изпълнява в рамките на 9 месеца и обхваща дейности по обученията на специфичните знания и умения на служителите от администрацията, които ще имат своя полезен ефект върху цялостната дейност за повишаване качеството на административните услуги в Столична община – район „Люлин”.

              За участие в пресконференцията са поканени представители на Столична община, кметове на други райони, общински съветници, граждани и представители на бизнеса.