Проект „Нови възможности за грижа"

 

         

 

                На 29 февруари приключва предлагането на услугата личен асистент по проект "Нови възможности за грижа". За периода бяха обслужени 83 потребителя и назначени 84 лични асистента. Предстои  изпълнение на проект "Нова грижа за вас", който ще предлага услагата личен асистент.


 

О Б Я В А

  

В изпълнение на Дейност № 3 и Дейност № 5 на Проект „Нови възможности за грижа“, СО - район „Люлин“ обявява прием на документи за медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 08 февруари 2011г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

 

 

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа“ подават Заявление по образец (Приложение № 1) по настоящ адрес в СО-район „Люлин – Партньор по проекта

 

 

 

Срокът за прием на документи се удължава до 29.01.2016г.!

 

 

 

на адрес: СО- район „Люлин“, бул. Захари Стоянов № 15,

 

За информация: Мая Пенева – Технически сътрудник по проект

 

Център за информация и услуги – Гише № 3

 

 

 

Необходими документи:

 

 

 • заявление по образец (Приложение № 1)

 • документ за самоличност (за справка)

 • диплома за базово медицинско образование

 • документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/трудова книжка/ др.)

 • служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)

 • пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

 „Нови възможности за грижа”През месец Март 2015г., в Район „Люлин“ – Столична община стартира изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Район „Люлин“ – Столична община е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане, чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“, Партньорско споразумение № ВG05-2209-1/24. 03.2015г.  

Дейностите по проекта включват:

Дейност 1: Организация и управление на проекта;

Дейност 2:. Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата

Дейност 3: Кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и медицински специалисти
Дейност 4: Обучение на личните асистенти
Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга „личен асистент" и осигуряване на достъп до здравни услуги
Дейност 6: Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата
Дейност 7: Информиране и публичност

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е  18 Април 2016 г.

Цел на Проекта:

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на деца с увреждания, хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последиците от социалното изключване и бедността.

Целевите групи са:

 • хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

 • хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

 • семейства на деца с увреждания;

 • самотно живеещи тежко болни лица.

  Актуален брой участници обхванати по Дейност 5 от Проекта - 76 броя потребители на социалната услуга „Личен асистент“.

  Актуален брой участници обхванати по Дейност 3 от Проекта - 76 броя  Лични асистенти, назначени на трудов договор за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“.

 • Постигнат брой потребители на социална услуга "Личен асистент" - 76 бр.

 • Постигнат брой лични асистенти на социална услуга "Личен асистент" - 76 бр.

 • Осъществява се ежедневен мониторинг на услугата.

  Услугата се предоставя за срок от 10 месеца  до 29.02.2016г.

  През месец октомври 2015г. се проведе поддържащо обучение на всички лични асистенти по проекта, с които има сключени трудови договори.


СПИСЪК  НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

СПИСЪК НА  КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧ БЮДЖЕТ (в часове)ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

С писмо с вх.№ 3605-653 от 17.06.2015, Агенцията за социално подпомагане ни уведоми, че няма да има втори етап на приемане на документи по проект "Нови възможности за грижи", поради значителния брой чакащи кандидат-потребители и одобрени лични асистенти.