Обявления

Принтирай

Съобщение за изработване на проект

19/01/2018

Столична община на основание член 128, ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) – план-извадка на УПИ VI – ДИП „Малчика”, кв. 4, м. „Бул. Баба Парашкева”, район „Люлин” и образуване на УПИ „за комплекс на ССБ”, кв. 2, УПИ I „СНС за РРСП”, УПИ II „СНС за ВиК”, УПИ IV „СНС за хлебозавод”, УПИ V „за общ. жил. стр. и компл. общ. обсл.”, УПИ XVII-2747 „за шоколадова фабрика” (нов), кв. 4 по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.4355.2747 и улици между о.т. 45а – о.т. 43а – о.т. 43б – о.т. 43в – о.т.  44а – о.т. 45а – о.т. 122 и о.т. 154 – о.т. 154а – о.т. 145б, м. „Бул. Баба Парашкева” и УПИ XII-1863 от кв. 60, м. „Бул. Сливница”.

Проектът е изложен в район „Люлин”. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Люлин”

 

(Обн., ДВ, брой 7 от 2018 г.)

kulturen_centur_logo: 0