ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

СО – район „Люлин” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем

21/04/2017

О Б Я В Л Е Н И Е


         СО – район „Люлин”, на основание Заповед № СОА17-РД98-18 /11.04.2017 г. на Кмета на СО, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем до реализиране на предвидените по ПУП мероприятия, но не за повече от 10 години на имоти – частна общинска собственост на територията на СО – район „Люлин“, по позиции, както следва:

            1.1. Незастроени поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в:

            -ж.к.“Люлин-9 м.р.“, м.“бул.Сливница“, ул.“Бръшлянска низина“ с идентификатор 68134.4357.344 с площ 153 кв.м. и АОС №8289/10.07.2013 г.

            -ж.к.“Люлин-9 м.р.“, м.“бул.Сливница“, ул.“Бръшлянска низина“ с идентификатор 68134.4357.345 с площ 604 кв.м. и АОС №8253/08.07.2013 г.

              Начална конкурсна цена 0.38 лв./ кв. м. или месечна наемна цена 288.0 лв., без ДДС за 757 кв.м.

            Специфично конкурсно условие – за обслужваща дейност.

 

            1.2. Нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ помещение към ТП до бл.738 с площ 65 кв.м., находящо се в жк.“Люлин-7 м.р.“ с идентификатор 68134.4360.265.70 и АОС  №9351/07.09.2015г.

              Начална конкурсна цена 3.80 лв/ кв.м. или месечна наемна цена 247.0 лв., без ДДС за 65 кв.м.

              Специфично конкурсно условие – за обслужваща дейност.

      

         Място на закупуване на конкурсната документация – СО – район„Люлин”, бул.”Захари   Стоянов”№15, бл.327 , вх.В, ет.1- каса.

         Срок за закупуване и подаване на офертите, считано от 08.30 часа на 21.04.2017 г. до 17.00 ч. на 22.05.2017 г. в деловодството на СО – район „Люлин“, бул.”Захари  Стоянов”, бл.327, вх.Б, ет.1.

        Дата за провеждане на конкурса на 23.05.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на СО –район „Люлин“.

Цена на конкурсната документация – 120,00 /сто и двадесет/ лв. с ДДС.

Гаранция за участие за всяка една от позициите – 300,00/триста/ лева.

        Адрес и телефон на организатора – гр. София , бул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02/ 92 37 234 /286/

kulturen_centur_logo: 0