ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН” съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Автомагистрала „Люлин“

05/01/2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН” на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Автомагистрала „Люлин“ от км.0+000 до км.19+135,21 – теренно осигуряване с цел прилагане на мероприятия за подобряване на нарушени територии на трасето на обекта. На територията на Столична община парцеларният план засяга поземлени имоти в землищата на гр.софия и с.Мало Бучино. Проектът е изложен в райони „Люлин“ и „Овча купел“. В едномесечен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район “Люлин“ и „Овча купел“.