ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН” съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план

19/12/2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН” съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на ж.к. „Люлин-център“ и ж.к. „Люлин-Главен център“ в граници: бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Царица Йоана“ и бул. „Джавахарлал Неру“, район „Люлин“.

           На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ – брой 100 от 16.12.2016г., заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Люлин“. Собствениците на поземлени имоти, включени в съсобствени урегулирани поземлени имоти, е необходимо да представят договори по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ. При непредставянето на такива, съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат изключени от плана за регулация и застрояване.

               Копие от плана е изложено в сградата на район „Люлин”, бул. „Захари Стоянов” №15, ж.к. „Люлин - 3 м.р.”, бл.327, вх. „В”, в отдел „Устройство на територията и контрол на строителството”.

 

kulturen_centur_logo: 0