Новини

Принтирай

Реализация на дейности по Проект „Нова грижа за вас”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

20/09/2016

Реализация на дейности по Проект Нова грижа за вас”, по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002  „Независим живот“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Дейност 4: Осигуряване на достъп  до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка

Поради напускане на потребител на услугата „Личен асистент“, неговото място се заема от кандидат №55 в Списъка на класираните за потребители на услугата „Личен асистент“ лица.

В изпълнение на заложените по Проекта дейности за рехабилитация, към момента рехабилитаторът по Проект обслужва двадесет и пет лица.

Дейност 5 Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги и Дейност 6 Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на интегрирани грижи

В изпълнение на заложените по Проекта дейности за психологическа подкрепа и консултиране, към момента психологът по Проект обслужва петдесет и две лица.

Дейност 7:  Осигуряване на адаптиран, специализиран транспорт

С Решение № СОА16-РД92-257/1/19.09.16 беше обявено класиране на допуснатите участници в откритата процедура с предмет „Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания“ по проекти на районните администрации, по по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002  „Независим живот“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

След изтичане на срока за обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на ЗОП, предстои сключване на договор с класирания на първо място участник „ЕСПАС АУТО“ ООД за доставка и оборудване на транспортните средства.

malka_snimka: