ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Заповед на кмета на СО-район "Люлин" за сформиране на щаб за кординация и взаимодеиствие при бедствия.

02/09/2014

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№  РД-09………………….

 

София……06.2014 г.

                       

     На основание  чл. 46, ал. 1, т. 9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Закона за защита при бедствия, при ръководене защитата на населението,опазване имуществото и материалните ценности ,както и нарасналата опасност от наводнения.

 

 

НАЗНАЧАВАМ:

 

 

1. Председателстван от мен Щаб за кординация и взаимодеиствие при бедствия  в състав:

                                                                                                                     

    Зам. председател Емануела Михайлова Георгиева -Заместник кмет

    и членове:

 

 

 

1. Милка Атанасова Ганозова-

 

Секретар на района

 

2. Поля Божкова- Пенева

 

3 .Феодор Петров Велидолски

 

4. Пламен Любенов Тотев

 

5.Диана Великова Златарова

 

6.Светлана Георгиева Василева

 

7.Асен Красимиров Георгиев

Главен архитект-Район „Люлин”

 

Гл. експерт по “ОМбП” в Район “Люлин”

 

Гл. инженер

 

Нач.отдел „ИИБЕ”

 

Гл. експерт „ИИБЕ”

 

Нач.отдел „УТКиРС”

 

8.Стела Тодорова Живкова

 

Нач.отдел ОСДК,МКБППМН

 9. Ст.инспектор Георги Вълчинов Алексиев

Началник сектор и главен инспектор охранителна полиция 09 РУП - СДВР

10. Антон Красимиров Иванов

 

Специалист”ИИБЕ”

11. Инсп.Красимир Петров Зарков

Инспектор в  09 „РСПБЗН”

 

12.Д-р Васил Димитров Василев

Управител 12 ДКЦ

 

13. Николай Владимиров Цонкин

Началник районен инспекторат „Люлин”

 

14. Атанас Симеонов Тодоров

Зам.Директор ТПМ-Топлофикация „Люлин”

 

15. Инж.Анатоли Цветанов Маринов

ИРЕЕ-ОРЗ „Витоша” към ЧЕЗ

 

16. Лилия Будинова Петкова

Ръководител втори териториален център – БЧК Район „Люлин”

17. Васко  Илиев Пиргов

Началник ВС-„Люлин”

 

18. Георги Ненков Сираков

 

Техник по ПУ

19. Дежурен по РСС

 

4 дежурни

20.Александър Владимиров

 

Старши експерт в отдел „АИО”

При необходимост се привличат:

 

 1. Комисар Николай Иванов Бонев-  Началник 9 РПУ;

   

 2. Комисар Ивайло Атанасов Динев- ВНД Началник 09 РС “ПБЗН”;

   

  Основни задачи:

   

 1. Изпълнение на Плана за защита на населението при бедствия.

   

 2. Организира и кординира дейността на членовете на комисията,отговорните длъжностни лица,физическите,юридическите лица и едноличните търговци,с оглед на тяхната дейност на територията на района при усложнена есенно-зимна обстановка.

 

 1. Да организира и кординира поддръжката при зимни условия на пътищата на територията на района.

 

 

 1. Да извърши проверка на системите на комуникация и връзки с фирмите по почистване  и с основните държавни институции в района.

   

 2. В изпълнение на предоставените му пълномощия от нормативната база при необходимост  в зависимост от конкретната обстановка Председателя на комисията  може извънредно да събира същата в пълен състаЗа всеки конкретен случаи на

 3. Членовете от състава на комисията да имат постоянна готовност за работа при възникване или заплаха от възникване на извънредна ситуация .(могат да се привличат и други необходими специалисти).

   

 4. По предложение на секретаря на района Председателя определя мястото за работата на комисията  както следва:

 • Заседателната зала на Бул. “З. Стоянов” №15

   

 • Пунктовете за управление на Район “Люлин”

   

 • Друго място в зависимост от конкретната обстановка.

       Оборудваните места за работа на комисията да се подържат в постоянна готовност за                                           използване , като особено  внимание се отдели на  изправността  на  съоръженията за живот на състава и на  системите за  комуникационно -информационна дейност с цел ефективно оповестяване и управление.

   

 1. Главният експерт по „ОМбП”;

  - Своевременно да актуализира годишните планове  на района за дейността и задачите при наводнения, снегонавявания, обледявания и свлачища за което своевременно ме информира и запознава членовете на комисията.

  -  Ежедневно да инструктира дежурните по РСС и изисква своевременна информация до мен за всички сигнали и събития свързани с усложнена есенно-зимна обстановка.

       

         Настоящата заповед отменя заповед на Кмета на СО-Район „Люлин” № РД-09-383/22.10.2013 г.

        Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и стриктно       изпълнение.

         Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

   

 2.  

  МИЛКО МЛАДЕНОВ

  КМЕТ НА РАЙОН ”ЛЮЛИН”

   

   

   

   

malka_snimka: