ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

ПЛАН за защита при ядрена или радиационна авария

02/09/2014

ПЛАН

за защита при бедствия

част ІІІ

Ядрена или Радиационна авария, Трансграничен пренос на радиоактивни вещества и Аварии с радиоактивни източници и материали

 

СОФИЯ

2014 г.

 

Съкращения

АЯР              - Агенция за ядрено регулиране (бивш КИАЕМЦ);

ГКПП          - Граничен контролно – пропускателен пункт;

ИЙЛ             - Източник на йонизиращо лъчение (източник);

МААЕ          - Международната агенция по атомна енергия;

РАВ/М         - Радиоактивни вещества/материали;

РАО              - Радиоактивни отпадъци;

ЯМ               - Ядрен материал;

 

 (iv) Дефиниции

“Авариен персонал” са предварително подбрани квалифицирани и обучени лица (персонал), които имат задължения за предприемане на действия за ограничаване и намаляване на последствията от аварията съгласно аварийния план и е възможно да получат аварийно облъчване.

“Деконтаминация (дезактивация)” е отстраняване или намаляване на нивото на радиоактивно замърсяване с физични или химични средства.

“Изходен ядрен материал” е: уран, съдържащ смес от изотопи в съотношения, срещащи се в природата; обеднен уран; всяко от горепосочените вещества във формата на метал, сплав, химическо съединение или концентрат; материал, съдържащ едно или няколко от изброените вещества с концентрация и в количества, превишаващи установените в нормативен акт стойности.

Източник на йонизиращо лъчение (източник)”/ИЙЛ/ е вещество или устройство, което може да причини облъчване с йонизиращи лъчения, включително чрез отделяне на радиоактивни вещества .

“Йонизиращо лъчение (лъчение)” е пренос на енергия под формата на частици или на електромагнитни вълни с дължина на вълната по-малка или равна на 100 nm (с честота равна или по-голяма от 3.1015 Hz), които могат директно или индиректно да образуват йонни двойки. Ултравиолетовото и инфрачервеното лъчения, видимата светлина и радиовълните, включително СВЧ и УВЧ, не са йонизиращи лъчения.

“Компетентен държавни орган” са национални органи, определени със закон с пълномощия за контрол на физическата защита, радиационната защита на хората и на околната среда и на безопасността на източниците на йонизиращи лъчения.

Мерки за повишаване на аварийната готовност” са действия на органите на изпълнителната власт, на местната администрация и на лицензианта

и титулярят на разрешение, целящи периодично да преглеждат и оценяват адекватността на аварийни план и всички необходими технически средства и системи за аварийно реагиране, както и да осигурят, че членовете на аварийния екип периодично преминават обучение за прилагане на аварийния план, съответните процедури и инструкции и за работа с предвидените технически средства, както и периодично участват в аварийни тренировки и аварийни учения.

 

“Нелегален трафик” е всяко преднамерено пренасяне (или преместване) на радиоактивни материали, в това число и ядрени материали, основно през международните граници без необходимите разрешения от компетентните органи, с цел последваща нелегална продажба, използване, съхранение или по-нататъшно транспортиране.

 

“Незаконно преместване” е всяко непреднамерено не лицензирано получаване, притежаване, използване или пренасяне (преместване) на радиоактивни материали, в това число и ядрени материали.

 

“Неотложни аварийно-възстановителни работи” са дейности, предприемани от аварийния персонал при авария, насочени към ограничаване (локализиране) и ликвидиране на аварията, спасяване на живота и опазване здравето на персонала и населението, намаляване на размерите на щетите на околната среда и на материалните загуби, включително прекратяване на вредното действие на радиацията.

 

“ Радиоактивно вещество” е вещество (материал), съдържащо нестабилни атомни ядра, които при превръщането си излъчват йонизиращо лъчение.

 

Специален ядрен материал: е плутоний-239, уран -233, уран, обогатен с изотопите U-235 или U-233, и всякакъв друг материал, съдържащ един или няколко от изброените радионуклиди.

 

“Ядрен материал” е изходен материал, специален ядрен материал и други материали, определени с акт на Министерския съвет.

 

 

            Общи положения

              

Настоящият План е за действие при радиационна авария (радиоактивно замърсяване).

 Планът за действие описва целите, задачите и процедурите за осигуряване на ефективно, квалифицирано и адекватно реагиране и предприемане от органите на изпълнителната власт и на местната администрация при радиационна авария (радиоактивно замърсяване) действия за защита на населението и опазване на околната среда.

Планът за действие е предназначен да се използва в случаите, когато са изпълнени критериите за въвеждане на същия, както и при провеждане на учения и тренировки.

 

 

Основание за разработване на плана:

Планът за организиране защитата на населението и фирмите от националното стопанство при радиационни аварии се разработва   на   основание  и  в изпълнение  на изискванията на чл. 19  т.2 на Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи приет с ПМС № 18 от 23.01.1998 година и Указания №  04.18-23 от 18.01.2006 година на Заместник Министър – Председател  и Министър на държавната политика при бедствия и аварии.

При изпълнението на настоящия план задължително се спазват изискванията на радиационната защита и на:

 • Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ бр.63.28.06.2002 г.);

 • Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (обн. ДВ бр. 71/13.08.2004 г.)

 • Наредбата за основните норми за радиационна защита (обн. ДВ бр.73/20.08.2004 г.);

 • Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци (обн. ДВ бр.72/17.08.2004 г.);

 • Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения (обн. ДВ бр.74/24.08.2004 г.);

 • други закони и подзаконови нормативни актове в областта на ядрената енергия и радиационната защита.

   

Обхват на плана

В обхвата на настоящия план се включва радиационна авария, имаща потенциално или реално въздействие на територията на района, възникнала при:

І.   Авария в АЕЦ “Козлодуй” .

ІІ.  Авария с трансграничен превоз на радиоактивни вещества;

ІІІ. Аварии с радиоактивни източници, включващи:

 • откриване на безстопанствен ИЙЛ;

 • превоз на радиоактивни отпадъци (РАО)  и / или ИЙЛ;

 • използването на ядрени и радиоактивни материали за терористични цели, саботажи и др.;

 • регистриране на нелегален трафик на ГКПП или на територията на района;

 • умишлено радиоактивно замърсяване на публични места, питейни водоизточници, хранителни продукти и потребителска продукция;

 •  падане на сателит с ядрен реяктор или с ядрени вещества и/или ИЙЛ;

 •  пожар с наличие на ИЙЛ;

 • откриване на медицински симптоми от облъчване с радиация на лица от населението;

 • оказване на помощ в обект, използващ източник на йонизиращо лъчение;

   

   Цели на плана

  2.1. Организиране на дейностите на органите на изпълнителната власт и на местната администрация и създаване на ефективни организация и процедури за координация и взаимодействие между тях за действие при радиационна авария (радиоактивно замърсяване),  целящи:

 • провеждането на  неотложни аварийно-възстановителни дейности в случай на радиационна авария;

 • постигане максимална ефективност на управлението и ограничаването на аварията и ликвидиране на последиците от нея;

  2.2. Поддържане на устойчиви връзки за оперативно уведомяване и обмен на информация при радиационна авария (радиоактивно замърсяване), между компетентните национални органи и общинската администрация.

  2.3. Намаляване на риска, ограничаване и ликвидиране на последствията от радиационната авария за населението и околната среда.

  2.4. Информиране на населението при радиационна авария.

   

  Общи положения при анализ на радиационния риск

   

  Радиационният риск се анализира от компетентните органи по радиационна защита – АЯР и МЗ. При необходимост се иска допълнителна експертиза от водещи експерти по радиационна защита в страната.

   

  Критерии за въвеждане на плана за действия

   

  1. За начало на изпълнението на задачи по този план се счита времето на получаване на информация, доказана по технически път и/или посредством измерване, че има наличие на ИЙЛ (радиоактивен материал), чието местонахождение не съответства на нормите и правилата за радиационна защита и безопасност.

  2. Като критерии за въвеждане на плана за действия, се счита:

  - показанието на дозиметричния прибор, при което мощността на дозата е десет пъти над естествения (природен) радиационен гама-фон;

  - резултати от спектрометрични анализи, показващи наличие на радиоактивни вещества в проби от околната среда над допустимите норми;

  - откриването на предмети, опаковки, контейнери, маркирани със знаци за радиационна опасност и/или с надписи за радиоактивност, включително и в случаите на липса на отклонения над естествения (природен) радиационен гама-фон;

  3. В случаите, когато при извършване на радиационен контрол или радиационни измервания на произволно място, са регистрирани от 3 до 9 (от три до девет) пъти повишения над естествения радиационен гама-фон, се предприемат действия от регионалните структури от ДАГрЗ и МОСВ за изясняване на причините за повишаването. При констатиране на повишен естествен радиационен фон, товарът се освобождава и се съставя протокол за дозиметрични измервания.

   

   

  Планът съдържа три раздела

  Раздел І – Действия при авария в АЕЦ “Козлодуй”;

  Раздел ІІ – Действия при авария с трансграничен превоз на радиоактивни вещества;

  Раздел ІІІ – Действия при аварии с радиоактивни източници

   

   

   

   

  РАЗДЕЛ І

  “ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ КОЗЛОДУЙ”

   

            I. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗВОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОГНОЗАТА ПРИ ОБЩА  РАДИАЦИОННА АВАРИЯ,

   

          При работа на номинална мощност в зоната на ядрения реактор се получават повече от 200 радиоактивни изотопа с период на полуразпадане от няколко секунди до 380 000 години, чиято обща активност може да надвишава 11,1 х Е+19 бекерела и зависи от типа на съоръжението.

          При тежка авария около 20% от активността на ядреното съоръжение ще бъде изхвърлена в околната среда и при подходяща посока на вятъра, от мястото на аварията към София-Район “Люлин”, ще се получи радиоактивно замърсяване и повишение на радиационния фон на територията на общината, които ще бъдат право пропорционални преди всичко на количеството на падналите валежи до момента на спиране на изтичането на РАВ/М от авариралата установка.

          Очаква се мощността на еквивалентната доза в равнинната част да достигне 2 микросиверта на час, а по високите части и билата на планините - до 10 микросиверта на час,  т.е.  ще бъде замърсена цялата територия на района.

          Радиационните дози, получени от населението вследствие на аварията, се определят от външното и вътрешното облъчване.

          Очаква се въздействието на различните начини на облъчване, според техния принос за една година след аварията, да бъде както следва:

          - Доза от външно бета и гама облъчване при преминаване на радиоактивния облак -  до 10 микросиверта;

          - Доза от вдишване на различни радионуклеида с изключение на плутония - до 160 микросиверта;

          - Доза от вдишване на плутония -  до 50 микросиверта;

          - Доза от вдишване на горещи частици - до 10 милисиверта;

          - Доза от гама радиация от земната повърхност и различните местни предмети (главно цезий-134 и цезий-137) -  до 60 милисиверта

          - Вътрешно облъчване от употреба на храна, замърсена с радиоактивни вещества -  до 10 милисиверта.

 

          II. РЕД ЗА ДЕЙСТВИЕ

 

          При получаване на сигнал за авария в АЕЦ”Козлодуй” или при повишаване на радиационния фон над 0,5 микросиверта на час, Съвета за сигурнаст и управление при кризи  и нейните органи въвеждат плана в действие и създава условия за привеждане на района за работа и живот при повишена радиация, като се стреми да намали до минималното възможно ниво облъчването на населението чрез вземане на оптимални решения в зависимост от конкретната радиационна обстановка.  

          Цялата дейност по защитата от радиация на населението на територията на района се провежда под ръководството на ССС при БАК.

               Необходимите предварителни разпореждания от ДАГЗ-МВР и АЯР  се отнасят за всички държавни органи и  фирми, които имат отношение към защитата на населението при повишена радиация. Режимът за поведение на населението се предоставя на средствата  за  масово осведомяване, като се   актуализира в зависимост от конкретната радиационна обстановка.

          На територията на района има нискофонов прибор за измерване на радиационния фон, а  за София има  5 лаборатории за извършване на прецизен анализ на радиоизотопния състав на храни и питейни води.

          Задачите за изпълнение и практическите мерки за намаляване на облъчването на населението до най-ниското възможно ниво, което е разумно да се постигне са:

          - оповестяване и привеждане в готовност на силите и средствата, като се използват всички средства за свръзка на територията на района.

          - оповестяване на населението веднага и с предимство по всички местни средства за масова информация, независимо от съобщенията по националните медии;

          - радиационно наблюдение на територията на района се извършва от постоянно развърнатите постове за радиационно наблюдение и оповестяване. За да се създаде вярна представа за радиационния фон във високите части на общината, както и да се открият евентуални радиационни петна, се извършва разузнаване  с автомобили по преценка на ССС .

          Организация на защита на населението се провежда в следните основни насоки:

          - укриване;

          - защита на дихателните органи и кожата;

          - йодна профилактика;

          - защита на питейната вода;

          - защита на хранителните продукти;

          - деконтаминация на околната среда;

          - оповестяване на режим за поведение на населението с оглед намаляване на облъчването до най-ниското възможно ниво, което може да се постигне.

          Решенията за укриване, защитата на дихателните органи и кожата и йодната профилактика се вземат на базата на критериите, залегнали в Наредба за основните норми за радиационна защита – ДВ бр. 73/20.08.2004 година. Намаляване на облъчването се постига и чрез спиране и ограничаване на масовите мероприятия на открито като митинги, спортни състезания, увеселения, къпане и спортуване в открити водни басейни и излети във високите части на планините.

          Йодна профилактика се провежда само по указания на Министерството на здравеопазването. Защитата на питейната вода се извършва чрез изключване на откритите планински водохващания, ако замърсяването на водата надхвърля определените допустими норми, лабораторен контрол на питейната вода и херметизиране на останалите водоизточници и водоподаващи съоръжения. По решение на СС и УК критичните групи от населенито се  снабдяват с предимство с чисти минерални води и безалкохолни напитки. При извънредно тежка обстановка фирма "Софийска вода" АД развръща пунктове за снабдяване с питейна вода.

 

          Защитата на хранителните продукти се извършва чрез:

          - спиране и забрана на консумацията на хранителни продукти и съставки, които съдържат радиоактивни изотопи над пределно допустимите норми;

          - разреждане на радиоактивните хранителни продукти при преработката им с нерадиоактивни с оглед спадане на общата активност до нормата;

          - използване на специални технологии на преработка на суровините за намаляване на съдържанието на радионуклеиди в готовия хранителен продукт;

          - херметизация на производствени помещения, складове и магазини;

          - преминаване към херметични опаковки при производството и други.

         

          Дезактивацията и обеззаразяването на околната среда включват  следните мероприятия:

          - окосяване на зелените площи на територията на населените места в общината и незабавно изнасяне на откоса извън границите на проектната застройка;

          - почистване и дезактивация на местата, където концентрацията на нуклеиди е по-висока;

 • периодично измиване на улиците и площадите.

   

            Защитата на животните и растенията е от съществено значение за намаляване на съдържанието на радиоактивни изотопи в хранителните продукти и се води в следните насоки:

            - въвеждане на режим на оборно отглеждане и хранене на животните, особено млекодайните;

            - провеждане на специални режими на торене, пръскане и обработка на почвата с цел намаляване на съдържанието на радиоактивни елементи в плодовете, зеленчуците, житните и бобови култури и фуражите;

            - лабораторен контрол на селскостопанската продукция;

 • херметизация на складовете и работните помещения и други.

   

   

   

             Изводи:

            - Най-тежка обстановка на територията на района ще се създаде, ако тя попадне в следата на радиоактивния облак при надпроектна (7-ма степен по скалата на "ИНЕС") авария в АЕЦ Козлодуй.

            - Замърсеността на земната повърхност, местните предмети, храните, фуражите и питейната вода с РАВ/М силно ще се влияе от количеството на падналите валежи, силата и посоката на вятъра и ще се различава в зависимост от надморската височина на обектите;

            - На територията на района няма ядрени съоръжения, но поради усиления трафик, без да се спазват изискванията за превоз на опасни товари, не може да се изключи вероятността и възможността от радиоактивно замърсяване вследствие на произшествие или катастрофа.

   

            III. СИЛИ  И СРЕДСТВА ЗА ДЕЙСТВИЕ СЛЕД РАДИАЦИОННА  АВАРИЯ  В  АЕЦ ”КОЗЛОДУЙ”

     Задължения по реагирането в случай на радиационна авария (радиоактивно замърсяване) имат:

 • Агенцията за ядрено регулиране (АЯР);

 • Министерството на вътрешните работи (МВР) и СДВР;

 • Министерството на здравеопазването (МЗ) и Регионален център по здравеопазване - София;

 • Министерство на околната среда и водите и РИОСВ;

 • Министерството на финансите (МФ) чрез Агенция “Митници”:

 • Министерството на икономиката (МИ);

 • Държавното предприятие за РАО (ДПРАО);

 • Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) – БАН, при необходимост се свиква за изследване на ядрена материал.

Изброените организации действат в съответствие със своите аварийни планове.

 

          IV. УПРАВЛЕНИЕ

 

          Общото ръководство на мероприятията се осъществява от Председателя на РСС.

          Управлението се осъществява от работното място на комисията                 бул. “З. Стоянов”” № 15,  заседателна зала.

В мястото на радиационната авария се обособява зона за аварийно планиране.

Ръководството на мероприятията по защитата в Столична община, районите, кметствата и обектите от националнато стопанство се осъществява от техните ръководители.

 

           V. ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА

 

          След получаването на сигнала за радиационна авария или при повишение на радиационния фон над 0,40 микросиверта на час постовете за радиационно наблюдение и оповестяване преминават на непрекъснат режим на измерване на гама радиационния фон.

          Радиационният контрол на радиоактивната замърсеност на хранителните продукти се извършва чрез вземане на проби от органите на РИОКОЗ,  РВМС, РИОСВ и изпращането им за изследване до съответните лаборатории. Проби от плодове и зеленчуци се вземат и от производителите от областна дирекция  "Земеделие и гори” - София.

 

          Метеорологичната информация се получава от НИМХ на БАН и  ДАГЗ-МС. Тя включва метеорологични бюлетини, прогнози за времето и данни за посоката и скоростта на приземния и високия вятър, валежите и състоянието на атмосферните слоеве.

 

          Информационното осигуряване се осъществява чрез събиране и регистриране на данните от измерванията на пробите, радиационния фон и другата необходима информация от ССС.

 

          Медицинското осигуряване се извършва съгласно указания на Министерство на здравеопазването в зависимост от конкретната обстановка и се изпълнява от неговите структури.

 

          Материално-техническото осигуряване на защитните мероприятия има за цел осигуряване на хранителни продукти и питейна вода за населението от района. При необходимост се организира доставяне на допълнителни количества безалкохолни напитки, минерална вода и храни, както и миещи препарати и сапун.

 

          Осигуряване на обществения ред се извършва от органите на СДВР /РПУ/. При конфискуване и унищожаване на радиоактивно замърсени хранителни продукти и осигуряване на задължителните мероприятия по укриване на населението, полицията осигурява обществения ред.

          При радиационна авария се използва  наличната свързочна система на Държавна агенция “Гражданска защита-МВР”, телефонната мрежа на „БТК” АД МРУД София, МВР и МО. Съобщенията за режима на поведение и мерките за защита се излъчват по всички средства за масова информация.

 

          Деконтаминацията (дезактивацията) се провежда в следните направления:

          - намаляване на количеството прах в околната среда;

          - премахване на предмети и обекти, които са силно замърсени;

          - повишаване на личната и обществена хигиена с оглед недопускане на прекомерно запрашаване и оттам замърсяване на повърхността на тялото и дрехите на хората.

          Не се допуска извършване на деконтаминацията (дезактивацията) чрез изгаряне на радиоактивно замърсените продукти и предмети.

          Намаляването  на облъчването се постига и чрез ограничаване на достъпа на радиоактивното замърсяване до човешкото тяло чрез спиране и ограничаване на масовите мероприятия на открито като: митинги, спортни състезания, къпане и спортуване в открити водни басейни и излети във високите части на планините. Работещите и пребиваващите в условия на голямо запрашаване използват средства за защита на дихателните органи и се къпят и сменят работните си дрехи след всеки работен ден. Транспортните средства се уплътняват и херметизират, като вентилацията в тях се извършва само принудително, а не през отворените прозорци, като се вземат мерки за обезпрашаване на подавания въздух.

          Цялата дейност по защитата от облъчване на населението от района при радиационна авария с пренос на радиоактивни вещества се провежда под ръководството на ССС.

Той  ръководи дейността при радиационно замърсяване и отдава разпореждания на Постоянните обектови комисии и другите държавни органи на територията на областта. Нейните решения са задължителни за горепосочените органи.

         

           VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

         

          Извършва се основно за обмяна на информация за радиационния фон и съдържание на радионуклеиди между Съвета за сигурност при БАК, АЯР, РИОСВ, РИОКОЗ, СД-ДВСК и др. за оказване на помощ и при формирането на разузнавателни дозори /измерване на радиационния фон, вземане на проби за анализ и набелязване на неотложни мероприятия/. Съвета за сигурност получава указания и информация от ПОблК чрез ССС.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 

 

 1. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС  НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

   

   

            На територията на Европа има 207 действащи атомни електроцентрали. При авария в някоя от тях, свързана с изхвърляне на РАВ в атмосферата и при неблагопрятна за нашата страна метеорологична обстановка е възможно част от замърсените радиоактивни въздушни маси да достигнат и замърсят части от територията на страната  и района. 

            Такава аварийна ситуация може да има много сериозни последствия извън площадката на авариралата атомна централа, хранилище за отработено ядрено гориво или завод за преработка на ядрено гориво.

            Авария в такива обекти, разположени на повече от 600 километра от Р.България, не предполага предприемането на неотложни защитни мерки, като например евакуация или укриване.

            Въпреки това, аварията може да има сериозно въздействие върху хранителната верига, в някои случаи изискващо контрол на национално ниво на храните и водоизточниците .

            Възможно е да има влияние и индиректно, чрез вноса на храни и суровини от страни, които са били замърсени, от граждани, живели в засегнатите страни и от възможно замърсени транспортни средства, преминали през засегнатите

  страни.

   

   

   

   

   

   

   

            II. ВЪЗМОЖНИ  РАДИАЦИОННИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС  НА  РАДИОАКТИВНИ  ВЕЩЕСТВА

 

 

          В    зависимост   от    конкретните   метеоролгични  условия в момента на аварията на замърсяване може да се подложи различна част от територията на района.

          Това налага вземането на мерки за осигуряване на радиационна защита на населението в случай на трансграничен пренос на радиоактивни вещества.

          - Оповестява се населението за аварията и се разясняват мерките  и поведението му при трансграничното радиоактивно замърсяване.

          - Преминава се в режим на непрекъснато измерване на системите за радиационен контрол.

          - Създава се необходимата организация за извършване на йодна     профилактика     при     необходимост    и     по     разчет.   

          - Извършва се анализ на води, хранителни продукти, фуражи и др. (В лабораториите по гамаспектрометричен анализ).

          - Осигуряване жизнената дейност на населението и добиване на практически умения в условията на радиоактивно замърсяване на консервирани храни и фуражи, пиене на минерална вода, спазване на личната хигиена на дома и населеното място, преминаване на специален режим на пречиствателни станции, неизползване на открити водоеми и др.

 

          1. Ред за въвеждане на плана и отговорности

 

          След възникване на трансграничен пренос на радиоактивни вещества се въвежда районния план  за действие при радиационна авария по разпореждане на Председателя на Съвета за сигурност.

          Плановете на Столична община, районите и обектите се въвеждат в действие от съответните ръководители по разпореждане на Председателя Съвета за сигурност.

          Столичния съвет за сигурност провежда санитарно-защитни, ветеринарно-санитарни и растително защитни мероприятия за защита на населението и националното стопанство при възникване на трансграничен пренос на радиоактивни вещества.

          Редът за вземане на решение за прилагане на защитни мерки на населението е определен в правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (ПМС 18/98 г.) и Наредба за аварийно планиране и  аварийна готовност   при ядрена и радиационна авария. ДВ бр. 71/13.08.2004  г.

 

 

          2. Ред на действие, отговорности и специфични  задължения.

 

           2.1. Ред на действие:

 

          - получаване на съобщение за аварията от ССС ;

          - оповестяване на обекти, фирми и ведомства;

          - свикване на РСС ;

          - получаване на данни за посоката на разпространение на радиоактивния облак;

          - получаване на информация за количествата на изхвърлените РАВ, продължителността на изхвърлянето,  радионуклеидния състав;

          - Съвета за сигурност и обектови  съвети набелязват спешни и  дълготрайни мероприятия за защита на населението и обектите от  националното стопанство;

         

  1. Отговорности:  

    

             Районният Съвет за сигурност създава оперативна група, която осъществява  връзка  между   отделните   ведомства, приема информация от постовете  за радиационното наблюдение и оповестяване, организира събирането, обработването и получаването   на     предоставената     информация    на отделните звена, организира практическото прилагане на защитните мероприятия;

             - Изпълнява    указанията    на     Министерство по здравеопазването  за  даване йодни таблетки и  следи за правилното им прилагане;

          -  РИОСВ  дава  информация  за  радиационния   гама-фон следи  за  радиационното  състояние  на околната среда и  водите  чрез своите лаборатории,    следи за замърсяванията  на  околната среда  и дава информация за замърсяванията на Оперативната група на ССС.

          - Областна дирекция “Земеделие и гори” прави оценка на обстановката следи замърсяването  с  радионуклеиди  на почви, води, храни  и  животи

malka_snimka: