ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

ПЛАН за защита при Наводнения

02/09/2014

ПЛАН

 

за защита при бедствия

 

част ІІ

 

Защита при Наводнения

 

 

 

 

 

СОФИЯ

2014 г.

 

 

Наводненията са природно явление, кото на може да бъде предотвратено. Някои човешки дейности  / като нарастването на населените места и стопанските активи в заливните равнини, както и намаляването на естествената способност на почвата да задържа вода, породено от използването на земята / и промяната на климата обаче допринасят за увеличаване на вероятността от наводнения и неблагоприятните последици от тях. На територията на СО-Район “Люлин” се наблюдават различни видове наводнения, като речни наводнения, внезапни наводнения и наводнения на насалени места / кв. “Филиповци” /.  Рискът от наводнения в  района може да се смята за незначетелен,

С оглед намаляване на неблагоприятните последици от наводненията е приета Директива на Европейския съюз 2000 / 60 / ЕО в коята са отразени определенията за:

- река;

- речен басейн;

- подбасейн;

- район на речния басейн и др. понятия.

Съгласно чл.2, ал.1 от директивата “Наводнение” означава временно покриване с вода на земен участък, който обикновено не е покрит с вода. Това включва наводнения от:

- реки;

-  планински потоци;

 

І. Наводненията магат да бъдат:

 

А. / Естествени наводнения от речни разливи.

 

Този вид наводнения у нас са най-големите по мащаб, катастрофалност и трудно възстановими последици. Дължат се на временно излизане на реките извън коритата за средни води, поради различни причини – най-често поради бързо формиране на голям отток в по-горе лежащата водосборна област вследствие интензивни валежи, по-рядко комбинирано с бързо снеготопене. Съществуват и други причини, които способстват за тяхното появяване и неблагоприятно протичане, като ледоход, временно задръстване на тесни места с влачени материали и др.

Въз основа на физикогеографската, хидрографска и климатична характеристика на районната територия и наличния опит от минали подобни събития се прави анализ на възможностите за настъпване на наводнения. Набелязват се потенциално опасните реки и речни участъци с ниски уязвими брегове в селищни райони и през терени с промишлено,земеделско или друг вид обществено използване. Традиционно провежданата у нас държавна политика за борба с наводненията е довела до провеждане на корекционни работи по реките, изграждането на защитни съоръжения, като диги и подпорни стени. Тези участъци трябва да бъдат обект на внимание, защото там със сигурност са се проявявали негативните въздействия на наводненията. Целта на анализите трябва да бъде оценка на сегашното им техническо състояние, ефикасността на защитното им действие и потенциалната възможност за развитие на наводненията при тях, в над-лежащите и под-лежащите речни участъци.

Предвиждането за очакваните последствия от наводненията, на този етап може да има само приблизителен характер, с качествени определения на възможните щети. Системното и научно-технически издържано изследване на тези въпроси е една огромна и скъпо струваща задача, чието изпълнение трябва да бъде отразено в плановете за защита като перспектива, по съответен приоритетен ред. Тази дейност, както е предвидено в Закона за защита при бедствия, се извършва чрез възлагане на експертизи, по начина описан в раздела „Приложна схема на методиката за разработване на плана за защита при наводнения”. Това са, в същност, експертизите за оценка на „риска от наводнение”.

 

Б. / Естествени наводнения от интензивни валежи.

 

Този вид наводнения е характерен за отделни райони в Район “Люлин”. Дължат се на краткотрайни, но особено интензивни валежи / понякога комбинирани с бързо снеготопене /, които падайки върху непропускливите повърхности на уличните настилки, дворовете и покривите водят до т.н. интензивно „водообразуване”, т.е. бързо превръщане на валежа в повърхностен отток. Когато този отток превишава капацитета на канализационната система, в ниските места на селищния район / улици, площади, приземни етажи, мазета, подлези, гаражи и други обекти на ниското строителство / могат да се получават тежки заливания и “потопяване” на хора, съоръжения, имущество с всички по-късно проявяващи се разрушителни последици. В сравнение с речните разливи, този тип наводнения имат по-ограничена социална значимост, но с пълно основание се причисляват към природните обществено опасни бедствия.

Оценката за възможността от подобни наводнения трябва да протече чрез анализ на селищните канализационни системи – капацитет, техническо състояние, оразмерителни от

точни модули в сравнение с максималните наблюдавани интензивности на валежите. Това е специализирана инженерна дейност, чието провеждане е възможно само след възлагане на експертизи. За етапа на първоначалното планиране, оценките за този тип наводнения могат да се направят приблизително, въз основа на минал опит и някои качествени оценки за  топографията на терените, максималната интензивност на валежите и наблюдаваното действие на канализационните системи.

 

В. / Изкуствено причинени наводнения.

 

Това са наводнения, които както бе споменато по-горе, се причиняват от неправилно управление на водохранилища / язовирен тип / тежки аварии с големи хидротехнически съоръжения (язовирни стени, големи тръбопроводи на ВЕЦ или ПС, дневни или седмични изравнители и др.) поради занемарена поддръжка, диверсионни или военни действия.

В нормална обстановка, тези наводнения са напълно предотвратими, поради което не могат да бъдат отнесени към природните рискове.

Наводненията причинени от естествени високи води, преливащи през язовирните стена, не трябва да се третират като изкуствени наводнения, както това често и съвършено неправилно се тиражира всред обществеността.

Основанията за това са следните:

 • естествената висока вълна преминава надолу по течението на реката независимо от това, дали среща на пътя си язовир или не;

 • повечето язовирни стени нямат клапи върху преливниците и не могат да регулират преливния процес. През преливника прелива такова водно количество, каквото съответства на постъпилата в язовира висока вълна.

 • преливащото през стената водно количество е винаги по-малко, отколкото би било то, ако нямаше язовир;

 • хидравличният капацитет на основния изпускател на стената е за водно количество, които е десетократно, а може да бъде и стократно по-малко от преливащото през преливника. По този начин, даже и при пълното отваряне на изпускателя, то не може да има забележим принос към размера на високата вълна под язовира в сравнение с преминаването й при естествени условия / т.е. без наличието на язовир /.

  В раздела за наводнения по изкуствени причини става дума за съвсем други, явления, които накратко са разгледани по-долу.

  Наводненията поради неправилно управление са действително възможни, но при ограничен брой язовири или крупни хидротехнически съоръжения / каквито у нас се срещат по-рядко/. Тяхното неправилно или злонамерено управление може да доведе до изкуствени наводнения в подязовирния участък, дори през най-засушливите периоди на годината. Такива наводнения могат да се очакват под големите язовири, снабдени с клапи върху преливниците или основни изпускатели В раздела за наводнения по изкуствени причини става дума за съвсем други, явления, които накратко са разгледани по-долу.

  Наводненията поради неправилно управление са действително възможни, но при

  ограничен брой язовири или крупни хидротехнически съоръжения каквито на територията на Район “Люлин” не се срещат. Тяхното неправилно или злонамерено управление може да доведе до изкуствени наводнения в подязовирния участък, дори през най-засушливите периоди на годината. Такива наводнения могат да се очакват под големите язовири, / каквито няма на територията на Района / снабдени с клапи върху преливниците или основни изпускатели с много големи диаметри. Неправилна маневра с тези съоръжения / което по принцип се изключва от правилата за тяхното управление / може да причини внезапно наводнение в подязовирния речен участък. По-вероятна причина е настъпване на авария при маневрирането с тях, което може да доведе до същия резултат.

  Причина за изкуствено наводнение може да бъде авария с частична повреда /свли

  чане или пробив / в язовирната стена. Най-тежката форма на такова наводнение, която носи характер на почти теоретична хипотеза, е внезапното разрушаване на цялата язовирна стена! В световната практика са известни много катастрофи с язовирни стени, но случаите с внезапно разрушаване на цялата стена са пренебрежимо малко. Без да се коментира незначителната вероятност за такава катастрофа, тя трябва да има място в плановете за защита от наводнения в районите на Района, заедно с останалите по-реалистични варианти с частично разрушение на стената.

  Възможните наводнения от разкъсване на големи напорни тръбопроводи трябва да се изследват във връзка с наличието на обекти, разположени близко под тях. Това са наводнения от локален характер, защото максималните водни количества са силно ограничени от пропускната характеристика на тръбите, а захранването им с вода, обикновено е с незначителен капацитет.

  При такова разбиране на нещата трябва да се подходи към анализите за възможните изкуствени наводнения. Въз основа на информацията за стопанската и водностопанската инфраструктура в Района се правят хипотези за възможните отклонения от правилно управление на съществуващите водохранилища, както и възможностите за авария на големите хидротехнически съоръжения.

  Изключва се възможността за наводнения от канализацинни системи. 

  Наводненията причиняват:

 • злополуки;

 • временно извеждане на населението / разселване /;

 • нанасят щети на околната среда;

 • нарушават ритъма на проидводство в икономиката.

  В директивата са посочени начините за намаляване на риска от вреди от

   наводнения.

              Целта на директивата е да определи рамка за оценка и управление на риска от наводнения, като се стреми да намали неблагоприятните последици, свързани с тях.

  Ето защо е необходимо и нашата страна – в частност Район “Люлин” да подготви:

 • предварителна оценка за риска от наводнения ;

 • да изготви карти на районите под заплаха от наводнения;

 • да изготви карти на районите попадащи в заливните зони;

  Риска от наводнение е съчетание на вероатността за наводненние и възможните неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната среда, културносот наследство и стопанската дейност в резултат на наводнение.

   

  Целта е да се намали рискът от неблагоприятните последици.

   

  На тази база в СО – Район “Люлин” е разработен План за управление на риска от Наводнение.

  При по-продължителни и проливни валежи на големи участъци от територията на Район “Люлин”, както и при бързо снеготопене могат да възникнат наводнения в кв. “Филиповци” по поречиeто на река  "Какач" и пред подлеза за “Западен парк”, където канализационната система не може да поеме водите.

  Времето за пристигане на водите до застрашените райони е от 15 до 30 минути, което силно ограничава времето за провеждане на мероприятията по защита на населението,  животните,  материалните и културни ценности.

  Основни причини за наводненията могат да бъдат:

  - Интензивни валежи с голяма валежна висичина;

  - Недостатъчната оразмерителна пропускателна способност;

  - Несъответствие и не обвързване на нормите за проектиране на инфраструктурни обекти с оглед на предпазване от наводнения;

  - Неподдържането на речните русла извън населените места и в най-голяма степен в некоригираните участъци;

  - Натрупването на отпадъци в границите на населените места;

  - Мостове с недостатъчна проводимост.

   

  І. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от Бедствия.

   

  1. Възстановяване / изграждане / на съоръжения.

   

  1.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане.

  1.1.Ниво на водата:

   

  1.1.1. Ниво на водата до 0,5м.;

  1.1.2. Ниво на водата до 1м.;

  1.1.3. Ниво на водата до 2м.;

  1.1.4. ниво на водата над 2м.

   

  1.2. Залети площи:

   

  1.2.1. Залети площи до 10дка;

  1.2.2. Залети площи до 10км.2;

  1.2.3. Залети площи над 10км.2;

  1.2.4. Залети площи – 100км.2.

   

  1.3. Скорост на водата:

   

  1.3.1. Скорост на водата до 1 – 2 м. / сек;

  1.3.2. Скорост на водата до 5 м. / сек;

  1.3.3. Скорост на водата 5 – 10 м. / сек;

  1.3.4. Скорост на водата над 10м. / сек.

   

  1.4. Пълно или частично разрушаване на диги;

   

  1.5. Дънни или основни прагове;

   

  1.6. Мостови съоръжения;

   

  1.7. Облицовка на речното корито;

   

   

  1.8. Почистване на отложените наноси по бермите или кюнето.

   

  1.9. Тип на язовирната стена

  • бетонова стена                          

  • каменноносипна стена            

  • земнонасипна стена

                                                            

   1.10.Съответствие на действителната проводимост на преливника с нормативната  обезпеченост при проектирането им:

 • за клас І                                                 

 • за клас ІІ                                                

 • за клас ІІІ                                               

 • по малка от норматива за ІІІ клас      

   

  1.11. Конструкция на преливника:

 • без клапи                                   

 • с клапи   

                                    

  1.13. Диаметър на основния изпускател:

 • по-малък от 500 мм.                 

 • от 500 до 1000 мм.                    

 • от 1000 до 2000 мм.                  

 • над 2000 мм.

                                    

  1. Инстанция даваща периодични експертни оценки за техническо състояние:

 • Предприятие „Язовири и каскади” при НЕК;                      

 • „Напоителни системи” ЕАД;                                     

 • “В и К” АД;                                                                            

 •  Еднолични собственици след извършване на епизодични експертизи;       

 • без експерта оценка;

                                                                        

  1. Заключение на последната експертна оценка за техническо състояние:

 • добро състояние, без ограничения в експлоатацията          с предписание за нормална експлоатация и провеждане на ремонти работи по стената с предписание за ограничена експлоатация или ремонт на облекчителните съоръжения;                   

 • с предписание за спиране от експлоатация и съществени ремонтни работи по стената;                          

 • липса на заключения от експертна оценка;                         

   

  1. Правила за управление и авариен план:

 • правилата за управление не допускат отваряне на основния изпускател,

  аварийният план предвижда съгласувано с Района отваряне на основния  изпускател в строго регламентирани случаи;

 • правилата за управление допускат отваряне на основния изпускател за

  полезно водоползване; аварийният план предвижда съгласувано пълно отваряне на основния изпускател;

 • правилата за управление или аварийния план допускат несъгласувано

  отваряне на основния изпускател;

 • експлоатация без правила за управление и авариен план;

                   

  Оценка и категоризация на останалите хидротехнически обекти.

   

  За универсалност и сравнимост на резултатите при оценката и категоризацията като потенциално опасни обекти на всички останали хидротехнически съоръжения се предлага същата четири-степенна скала. Категориите за потенциална опасност тук имат следното съдържание и критерии:

   

 1. Незначителна – съоръжението създава принципни предпоставки за причиняване на наводнение, но без видими прояви на деформации, конструктивни неизправности и отклонения от нормалната му експлоатация. Опасността от причиняване на наводнение е незначителна.

 2. Сериозна – в съоръжението са констатирани деформации или нарушения на конструктивната му изправност, които са неутрализирани с временни технически или организационни мерки. В експлоатацията му са наблюдавани частични отклонения от нормалната му експлоатация. Опасността от наводнение е предотвратима с мерките за техническа профилактика, рехабилитация и правилна експлоатация.

 3. Висока – съоръжението е деформирано, съществуват конструктивни повреди, които са в процес на отстраняване с временни технически или организационни мерки ефектът, от които е още неизвестен. Наблюдават се сериозни отклонения от правилата му експлоатация. Опасността от наводнение е голяма;

 4. Катастрофална – в съоръжението са настъпили тежки деформации и конструктивни изменения, които не могат да бъдат коригирани с временни технически или организационни мерки. Съществува възможност за настъпване на частични разрушения или прибягване към аварийни действия. Опасността от наводнение е много голяма.

   

  1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане.

   

  1.2.1. Изграждане / укрепване / на диги;

   

  1.2.2. Изграждане на бермите;

   

  1.2.3. Изграждане на отводнителни канали;

   

  1.2.4. Изграждане на премостващи съоръжения;

   

  1.2.5. Възстановяване сервитута на реката.

   

  1.3. Отговорни районни звена и длъжностни лица от районната администрация за осъществяване на дейността.

   

  Районните звена и длъжностни лица имащи отношение при “Наводнение” на територията на СО-Район “Люлин” са както следва:

   

  А. / Звена:

   

  1.  Районен съвет по сигурността ;

 1. Отдел “Финансово - счетоводен”;

 2. Отдел “Регулиране и контрол на търговската дейност”

 3. Отдел”Администр. информац. Обслужване”;

 4. Отдел “Правено-нормативно обслужване”;

 5. Отдел “Устройство на територията,кадастъри регулация на строителството”;

 6. Отдел “Инженерна инфраструктура ,благоустроиство и екология”;

 7. Отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд”;

 8. Отдел “Образование, култура,социални дейности,МКБППМН”;

 9. Административен център “Филиповци”;

 10. .   “ОМП ”.

   

  Б. / Длъжностни лица:

   

 1. Председател на РСС ;

 2. Зам. председател на РСС ;

 3. Секретар на РСС ;

 4. Началник отдел;

 5. Определен личен състав от  отделите .

   

   

  2. Експертиза за състоянието на критичните и потенциално-опасните обектии съоръжения.

   

  При по-продължителни и проливни валежи на големи участъци от територията на Района както и при бързо снеготопене могат да възникнат наводнения в кв. “Филиповци” и пред подлеза за “Западен парк”, където канализационната система не може да поеме водите.

  Значителни наводнения на територията на Района могат да настъпят при излизане на река “Суходолска” от коритото и, скъсване на дигата , преливане, частично или пълно разрушаване на стената на язовир “Филиповци” Същия не е на наша територия.

  Времето за пристигане на водите до застрашените райони е от 15 до 30 минути, което силно ограничава времето за провеждане на мероприятията по защита на имотите по поречието на реката.

  Във връзка с горното в Район “Люлин” са определени местата от критичната инфраструктура които могат да доведат до негативно въздействие върху здравето и безопастността на населението, околната среда, националното стопанство или върху ефективното функциониране на държавното и общинско управление.

  За тази цел е създаден Районен регистър на обектите и системите от Критичната инфраструктура и е разработена Програма за защита на същата т.  е.  предприети са всички мерки / технически и организационни /, които ще позволят минимизиране на риска от дадения обект.

   

  За всеки обект – общинска собственост е извършена експертна оценка по следните критични фактори:

 • уязвимост;

 • защитеност;

 • критичност;

 • възстановяемост;

 • зависимост;

 • взаимозаменяемост;

 • символично значение.

  За останалите обекти разположени на територията на Район “Люлин”е необходимо,  да се разработят рискови характеристики и готови анализи за определяне степента на риска за всеки обект.

  За оценката на критичата инфраструктура е създадена комисия на основание Заповед № РД...................... на Кмета на Столична община.

   

        3. Системи за ранно предупреждение и оповестяване в Столична община

   

  1. Налични системи за оповестяване / предупреждение

    

   Наличните системи в Столична община са за:

 • оповестяване;

 • ранно предупреждение;

 • управление.

              Системата за оповестяване на общинската администрация и населението на Столична община включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на  ОД по ССС в общината за кризисни състояния – природно бедствие, производствена авария, пожар, екологична катастрофа, епизоотична криза и други.

           Оперативния дежурен е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОДЦ на СУПБЗН, ОД по Обл.СС и на ОД по РСС, които да оповестяват състава на районната администрация, да подават информация до търговските дружества, организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на общината.

  За нуждите на оповестяването в общината е изградена УКВ радиосвръзка в съответствие с индивидуална лицензия № 120-01066/03.05.2001 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособена далекосъобщителна подвижна мрежа /PMR/. С помоща на цифровите УКВ радиостанции са организирани три радиомрежи:

 • Радиомрежа № 1 за речева връзка с главна радиостанция, тази при ОД по ССС.

 Съставът и е съгласно приложение № 3.1.

 

 • Радиомрежа № 2  за речева връзка с главна радиостанция, тази при ОД по РСС/ райони

Панчарево, Искър, Кремиковци, Нови искър, Връбница, Надежда, Овча купел, Банкя и Витоша/. Съставът и е съгласно приложение № 3.1.

 

 • Радиомрежа № 3 за предаване на данни със скорост 1,2 kBit/s с главна  радиостанция,

тази при ОД по ССС . Съставът и е съгласно приложение № 3.1.

 

            Всеки дежурен по РСС след получаване на сигнал или разпореждане по ТКО, УКВ р/ст или телефона, предава получената информация по телефона /стационарен и GSM / на своя кмет, на членовете на щаба, на кметовете на малките населениместа и на всички останали, включени в схемата за оповестяване.

            Цифровите УКВ радиостанции “VARTEXотговарят на всички съвременни изисквания. Спецификата на разпространение на радиовълните в УКВ диапазона 400 MHz не позволява радиосвръзка с някои от кметствата в районите на Столицата / с. Плана, с. Железница, с. Бистрица, с. Пасарел, кв. Владая и кв. Мърчаево /.

            Техническата поддръжка на р/ст се осигурява от фирмата – доставчик „ИНТЕГРА-А” АД съгласно договора за доставка и монтаж.

 

 

 

 1. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.

   

  Обучението на органите за управление, силите за реагиране и населението на Район Люлин” се осъществява на основание чл.14 от Закона за защита при бедствия. За целта към МДПБА е създаден Национален учебен център.

 1. Обучение на органите за управление;

 2. Обучение на силите за реагиране при бедствия както следва:

 • сили и средства на Столична община;

 • сили и средства на държавните структури разположени на територията на Столична община;

 • сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел;

 1. Обучение на доброволните формирования. 

 2. Обучение на населението на Столична община по райони, жилищни комплекси,

         квартали и села.

  Обучението на населението по района се осъществява на основание заповед на

   Кмета на района.

             

  4.1. Отговорни длъжностни лица

   

 1.  “ОМП ”;
 2.  
 3.  “Човешки ресурси”;

 

 1. Отдел  “Просвета и култура”.

. При получено предупреждение:

         Изпълняват се следните дейности по оперативната защита при опасност от наводнение:

        

            Кмета на района и кметските наместници на населени места по оттока на сухите дерета и язовирите усилват своето наблюдение при обилни валежи и следят за образуване на големи водни потоци , като събират информация;

         - извършват аварийни дейности по елементи на хидротехнически съоръжения- отваряне или затваряне на изпускатели, саваци и др., удълбочаване на преливниците;

         - отпушват подприщвания пред мостове, водостоци, пасарелки и др.;

         - надграждат диги и изграждат временни такива, чрез използване на модулни елементи нареждане на чували с инертни материали, натрупване на инертни материали;

         При образуване на големи водни потоци и опасност от наводнение на жилищни и стопански постройки по оттока на деретата се предупреждава и оповестява населението.

         Оповестяването на населението се осъществява съгласно таблицата със сигналите на ГДПБЗН и средствата за тяхното предаване.

 

І. При въвеждане на І- ва степен на готовност „Повишена опасност”:

 

- да се актуализират съставите на Наблюдателните постове по поречието на реките на застрашените участъци и дигите;

-

 

ІІ. При въвеждане на ІІ – ра степен на готовност „Денонощно дежурство” се:

  • въвежда се денонощно дежурство в Столична община;

  • кмета на района със своя заповед въвежда денонощно дежурство по контро

   ла на реките в застрашените участъци;

  • развръщат се необходимите телефонни и УКВ връзки;

  • изграждат се допълнителни аварийни групи около реката за оказване на помощ по

   възстановяване на пропуканите участъци от дигите;

  • възстановяват се целостта на дигите, запушване /тампониране/ на издълбаните от

   гризачи дупки;

    

   Ръководството на действията при тази опасност се извършва от Районния щаб.

    

   ІІІ. При значително повишавене на нивота на реката и преливане  се въвежда ІІІ –тата степен на готовност:

    

   1. Привежда се в готовност Районният щаб;

   2. СУПБЗН организира взаимодействието с останалите структури на министерствата и ведомствата, Столична община и др. организации имащи отношение;

   3. „Напоителни системи” ЕАД – клон София привежда в действие плана си;

   4. СДВР създава необходимата организация за осигуряване на Обществения ред;

         5. Започва пълнене на чувалите с пясък, подготовка на модулите  - тип „Дига“;

         6. Организира се надграждането на опасните диги и се започва организиране на времен -

   но извеждане на населението от опасните зони.

    

   На територията на Столична община е изградена национална система за ранно предупреждение и оповестяване.

               Тя е предназначена за индивидуално предупреждение и оповестяване в зависимост от:

  • вида и мащаба на наводнението;

  • нормативно определените правомощия на органите на местната власт в Столич

   на община и районите попадащи в заливната зона;

  • компетенциите на длъжностните лица в администрацията на СО / дирекция

   „УОМПЗБПБ” /;

  • специфичните функции на екипите от Единната спасителна система.

    

   В Столична община има назначени групи за оповестяване / схема – прил. № 16

   / както следва:

   - за Столичната администрация;

   - за районните общински администрации;

   - за кметствата;

   - за всяко отделно място.

   Длъжностните лица включени в групата са разпределени по приоритет, по който ще

   бъдат оповестявани, съобразно заеманата длъжност, функции и отговорност.

   Приоритетите в групата са степенувани в низходящ ред от 1 до 9 , като лицата в гру - пата с един и същ приоритет се оповестяват едновременно. За всяко длъжностно лице в групата се въвеждат до четири телефонни номера. В случай на успешно първо оповестява не на първия въведен номер, системата спира избирането на следващите номера.

    

   Оповестяването за служителите на Столична община  и кметовете на райони се извършва от ОДЦ на СУПБЗН.  Въведен е акустичен сигнал и гласова информация както следва:

   „Имате съобщение ! Моля въведете вашия ПИН!. Имате съобщение ! Моля въведете вашия ПИН!”.

   Внимание наводнение по река/реките/ !

   Внимание наводнение по река/реките/ !

   Внимание наводнение по река /реките/ !

    

   Оповестяването на населението от района се извършва от ОДЦ на СУПБЗН, както следва:

    

   „Внимание! Внимание! Внимание!

    Опасност от наводнение!

    Опасност от наводнение!

    Опасност от наводнение!

   Сигналът е непрекъснат вой на сирена с продължителност 3 минути с

   malka_snimka: