ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

План за защита на населението при заместресения

02/09/2014

ПЛАН

за защита на населението при бедствия

 

част І

Защита при Земетресения

 

 

 

гр. СОФИЯ – 2014 г.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

          Територията на Столична община /Район “Люлин” се характеризира със значителна сеизмична активност. Общината попада под въздействието на външни огнища на земетресения и два вътрешни сеизмични района:

- Средиземноморски район – Софийска, Маришка и Тунджанска сеизмична зона /М = 6.6 – 7.0; Д = 20 –100 км; И = 9 степен/;

 • Рило-родопски район – Струмска, Местенска и Велинградска сеизмична зона / М = 7.1 – 8; Д = 20 -100 км; И = 10 степен/.

   

          Съгласно проведеното изследване “Строеж и геодинамика на Софийската котловина и сеизмично микрорайониране на София” най-опасни в сеизмично отношение са три зони от територията на общината:

   

  1. Северна – обхваща селата Мрамор, Мировяне и Доброславци с магнитут от 7 по Рихтер.

  2. Централна – обхваща кварталите “Овча купел”, “Княжево” и “Бояна” с магнитут от 5,6 по Рихтер.

  3. Искърска - обхваща селата Чепинци, Лесново и квартал “Враждебна” с магнитут от 6 по Рихтер.

   

  Местните софийски земетресения са свързани до голяма степен с Витошкия разлом, който минава в северното подножие на планината и се реализират отчасти вследствие на непрекъснатото й издигане.

  Въздействия са възможни и при земетресения с епицентър извън територията на страната като в Р. Сърбия и Черна гора, Румъния, Гърция и Македония.

  Изследванията, които се правят на земетресенията показват, че тяхното проявление ще доведе до сериозни поражения на инфраструктурата в общината:

  - ще се нарушат жизнено важни системи за управление и нормално функциониране на обекти от Националното стопанство като топло-, електро- и водоснабдяване;

  - част от сградния фонд ще получи пълни и силни разрушения, а останалата – частични и слаби;

  - ще има човешки жертви, затрупани хора, нуждаещи се от извличане и спасяване. По-голяма част от населението ще остане без подслон  и ще се нуждае от настаняване и всестранно осигуряване;

  - ще бъде нарушена системата за електроснабдяване на населението. Ще се разрушат хидротехническите съоръжения за водоснабдяване, като помпени и пречиствателни станции и водонапорни кули;

  - част от обектите на Националното стопанство ще спрат производствения процес.

  - поради нарушаване на технологичните процеси в някои промишлени предприятия е възможно да възникнат взривове и пожари.

  - хидротехническите съоръжения ще получат сериозни повреди и ще  възникне опасност от наводнение.

  - ще бъде нарушено движението по автомобилните и железопътни пътища. Основно ще пострадат пътните съоръжения, мостове, подлези, тунели и други;

  - ще бъде нарушена съобщителната система;

   

  Ще се създаде тежка обстановка в гъсто застроената част на района – особено във високите блокове, а също така и в кварталите със старо и несъобразено с антисеизмичните изисквания ново   строителство.

   

            От прогнозата на сеизмичното въздействие могат да се направят следните изводи:

   

            1. При възникване на  земетресение с магнитут 6-7 по Рихтер ще се създаде сложна обстановка./Пример-Земетресението през пролетта на 2012 г.в Пернишко/

            2. Спасителните работи ще се организират и провеждат с използването на оцелелите сили и средства, с привличане на сили от съседни области /Софийска, Пловдивска, Пернишка и др./ и с такива, които ще бъдат предоставени от други държави.

          3. Силите и средствата на ведомствата от Столичната община, предвидени за провеждане на спасителни мероприятия вероятно ще са с големи загуби.

          4.  Човешките жертви ще бъдат значителни.

          5. В по-голямата си част комунално-енергийната мрежа ще бъде нарушена.

          6. Невъзможност от използване на пътната мрежа /затрупани улици, булеварди/.

7. Ще възникнат  масови  пожари, вследствие на които ще се образуват и вторични огнища на поражение.

 

          ІІ. РЕД ЗА ДЕЙСТВИЕ

 

          Районният съвет за сигурността, съвместно със ССС и тези в обектите от Националното стопанство създават организация за провеждане на спасителни и неотложно аварийно възстановителни работи в най - засегнатите райони на общината, съгласно Плана за взаимодействие.

          Основните усилия ще се насочват в силно пострадалите квартали и райони. Спасителните работи започват чрез оказване на помощ и взаимопомощ от оцелелите и леко пострадали граждани и обектови формирования с последващо нарастване на усилията с привличане на сили и средства от подразделения на  БА, ДП “Транспортно строителство и възстановяване” - София, ДП “Строителство и възстановяване”-поделение София - Горубляне, СДВР, РЗ “ПАБ” – СДВР, РУД, “Електроразпределение – Столично” АД, “Софийска вода” – АД, ЦСМП, отряда на ВМА, РНПИСМП “Пирогов”, РЦЗ, РИОСВ, СРИОКОЗ, “Пътища и съоръжения” ЕАД, Дирекция “Гражданска защита” – Област София, Булгаргаз, Овергаз и другите газови дружества от територията на Областта.

 

Председателят на Столичния съвет за сигурност,респективно и на РСС отдава предварителни разпореждания за:

1. Информиране на населението и призоваване да не се подава на паника.

2. Организиране и поддържане на устойчива връзка със ССС .

3. Подаване на информация до средствата за масово осведомяване.

4. Организирано извеждане на хората на безопасни места /стадиони, паркове, градинки и др. свободни площи/.

5. Организиране на обществения ред.

6. Организиране на пунктове за първа медицинска помощ.

7. Организиране на разузнаване в районите на най-силно пострадалите квартали /комплекси/.

8. Изпращане на оперативна група от ССС в най-бедстващите райони, с цел ръководство и координация на СНАВР.

 

          ІІІ. СИЛИ И СРЕДСТВА

 

          За провеждане на СНАВР при земетресение на територията на Района, съгласно Плана за взаимодействие между ведомствата се използват сили и средства, управлявани от Столична община:

 

 

На територията на Столична община в Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Б. Бойчев” има сформирани 5 републикански  екипа за специализирана медицинска помощ (4 травматологични и 1 анестезиологичен), които са в структурата на републиканската мрежа за действие при кризи. Тези екипи могат да бъдат използвани с разпореждане на Министерството на здравеопазването.

В ДКЦ 12 са сформирани 1 подвижен лекарски екип /за работа край огнището на поражение/ и 7 специализирани екипа за оказване на квалифицирана медицинска помощ на пострадалите в сградата на центъра.

 

Основни задачи за решаване от силите след земетресение:

          1. Разузнаване на маршрути и разрушени райони.

          2. Устройване на проходи за въвеждане на силите за провеждане на СНАВР.

          3. Изваждане на пострадали хора от развалините.

          4.   Устройване на пътища за евакуиране на населението.

          5.  Локализиране и отстраняване на аварии по водопроводната мрежа и осигуряване на питейна вода.

6.  Осигуряване на електроенергия за населението и за извършване на спасителни работи.

          7.   Укрепване или събаряне на  неустойчиви конструкции.

          8. Оборудване на пунктове за водоснабдяване и продоволствени пунктове в обектите за работа.

          9.  Организиране на обществения ред.

10.Временно извеждане и евакуация на населението и осигуряване на условия за живот.

В район „Люлин”са определени:

СЕП/Сборни евакуационни пунктове-10 бр./във всеки микрорайон по един/,необходимият брой транспортни средства,възможни маршрути за изнасяне,възможни места за настаняване,варианти за устроиване на полеви лагери,разчети за подпомагане с храна и вода/съгласно плана за привеждане/и др.съгласно Приложение 1.

 

 

 

          ІV. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ

 

          Конкретна информация за възникналото земетресение ще постъпи от Националната оперативна телеметрична система за сеизмологична информация /НОТССИ/ към Геофизичния институт на БАН /Цифровата станция на Витоша/ до Оперативния дежурен по Столичен съвет по сигурността, откъдето ще получи информация дежурния по РСС.

 

          А) Организация на оповестяването при възникнало земетресение

         

Ред за действия:

 

          1. Организира се постоянно дежурство от членовете на  съвета.

          2. Организира се актуализирането на телефонния указател с всички абонати ангажирани в дейността с възникналото земетресение.

          3. Създава се организация за надеждно оповестяване на РСС , чрез дежурния по РСС.

4. Организира се постоянно получаване на информация за разрушените райони и пострадалото население.

          5. Създава се оперативна група от членовете на РСС, която осъществява директна телефонна връзка с ССС и ръководителите на СНАВР в огнищата на поражение, създадени от земетресението.

          6. За създалата се обстановка вследствие на земетресението незабавно се уведомява Оперативния дежурен в ССС, след което се предприемат действия за привеждане на Плана за СНАВР при земетресение. Планът се привежда в действие по разпореждане на Председателя на ССС.

          7. Дежурния по РСС оповестява на  Главния специалист на Кв. “Филиповци”.

         

При възникване на критични ситуации РСС организира изпълнението и на следните дейности:

 

- организира заседание на РСС .

          - организира временно извеждане на населението от разрушените постройки, сгради и осигуряване на условия за живот;

          - осигурява постеловъчни комплекти и дрехи от СК “БЧК”, други неправителствени организации и фондации и от резерва на ДГр.З- МВР - Област София;

          - създава организация, чрез  СК “БЧК” за осигуряване на храна, вода, медикаменти, както и раздаването им на пострадалото население;

          - създава организация, чрез РЦЗ за приемане и настаняване на пострадалото население в болничните заведения на територията на Общината;

- изготвя разчети за осигуряване на транспорт с повишена проходимост от поделенията на Българската армия, СДВР и Гражданска защита, за достъп до затрупаните хора;

 

Дежурният по районен съвет по сигурност оповестява незабавно:

 

- Председателя и Зам.председателя на РСС;

- Секретарят на РСС ;

- Членовете на РСС  .

След завършване на оповестяването, дежурният по районен съвет по сигурността докладва на дежурния по столичен съвет по сигурността  за обстановката и предприетите мерки.

          До 30 минути за работно и 90 минути  за извънработно време, при необходимост членовете на РСС заемат работното място на  бул.”З. Стоянов” № 15.  

          Оповестяването и информирането на населението, както и за реда за действие и поведение при земетресение се осъществява, чрез средствата за масова информация.

 

          V. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО- ВЪЗТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ /СНАВР/

 

          При земетресение спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи започват незабавно, чрез оказване на помощ и взаимопомощ от оцелели и леко пострадали граждани, и последователно нарастване на усилията по реда на пристигане на планираните сили и средства, съгласно Плана за взаимодействие.

         

Спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи се провеждат за разузнаване в разрушените райони и откриване на затрупаните хора под развалините.

Основните усилия се съсредоточават в местата с масово пребиваване на хора. Разузнаването се извършва със силите на СДВР, Дирекция “Гражданска защита”- МВР – Област София и взаимодействащите подразделения на Командване – запад – БА. Откриват се местата и посоките на разпространение на пожари, химически огнища на заразяване, опасност от срутване на сгради и големи повреди по КЕМ в обектите на Националното стопанство и районите. Оказването на първа медицинска и лекарска помощ се извършва от ЦСМП, РНПИСМП “Пирогов”; ВМА и другите болници. Ръководството се извършва от РЦЗ-София.

 

Взаимодействието между силите и средствата, провеждащи спасителните и аварийни работи се организира и ръководи от РСС  и , чрез оперативни групи изпратени на място, които съвместно с комисиите в Столичната община  и обектите от Националното стопанство координират дейността на ведомствата и организациите извършващи спасителни дейности в участъците за работа.

 

VІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА СНАВР

 

 1. РАЗУЗНАВАНЕ

   

  Организира се и се води за осигуряване на оперативна информация за обстановката в района на земетресението за организиране на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи от РСС .

   

  Воденето на разузнаването се осъществява на два етапа:

   

  ПЪРВИ – за добиване на оперативна информация. Започва с регистрирането на земетресението и продължава до събиране на максимално пълна информация.

   

  ВТОРИ – за осигуряване действията на силите, провеждащи спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и евакуация на пострадалите, което започва непосредствено след привеждане в готовност на силите и средствата.

   

  Информацията за параметрите на земния трус се получава от Геофизическия институт на БАН и от дежурния на Обл.СС, а сведения за обстановката се събират от обектите от Националното стопанство, Гл. Експерт на кв. Филиповци и отговорниците по кварталите, както и от всички други възможни източници.

  Информацията се събира в  РСС, където се обработва и се предоставя на комисията и на дежурния на ССС .

   

   

 1.     2. ОБЩЕСТВЕН РЕД

   

  СДВР извършва следното:

  - отцепва районите с най-големи поражения вследствие на възникналото земетресение;

       - осигурява реда по време на изнасянето и евакуирането на пострадалите хора и материалните ценности от разрушените сгради;

       - осигурява маршрутите за въвеждане на спасителните екипи и ЦСМП за провеждане на СНАВР и оказване помощ на пострадалите;

       - създава организация за пропускане на здравните органи, за оказване на първа помощ и установяване самоличността на загиналите;

       - осигурява обществения ред в зоните на разрушение, организира се борбата с мародерите и разпространителите за неверни слухове;

       - осигурява местата за настаняване на населението останало без покрив /стадионите и парковете/, палатковите лагери и реда в тях;

       - осъществява обществения ред при раздаване на храна, лекарства, вода и постеловъчни имущества на пострадалите хора;

       - оказва съдействие на правителствените, неправителствените и международните хуманитарни организации в дейността им по подпомагане на пострадалото население;

       - оказва помощ при изваждане на затрупани граждани и участие в устровайне на  проходи за извеждане на хора и материални ценности;

       - подвоз на вода за битови нужди за населението /на палатковите лагери, стадионите, парковете/.

   

  3. МЕДИЦИНСКО

   

  Медицинското осигуряване на поразеното население от района  се ръководи от РЦЗ и се извършва от ЦСМП, ВМА, РНПИСМП “Пирогов” и други болници на базата на системата за поетапно лечение с евакуация по назначение, а именно:

   

  Първи етап – осъществява се от лекарска помощ по жизнени показания.

  Втори етап – включва квалифицирана медицинска помощ – медицинските центрове и общинските болници до окончателно оздравяване.

  Трети етап – включва специализирана медицинска помощ, която се оказва до окончателен изход.

   

  Евакуацията на поразените от един към друг етап се извършва от ЦСМП, ВМА, РНПИСМП “Пирогов” и болничните заведения.

   

   

   

  4. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО

   

            - силите и средствата участващи в ликвидиране пораженията от земетресения с необходимите им средства и материали се извършва от ведомствата и фирмите, на които са участващите сили и средства;        

  - осигуряване необходимото количество палатки /фургони/, одеала, постеловъчни принадлежности -  от заделени в Дирекция “Гражданска защита” – Област София и СК на БЧК и други неправителствени организации, вода и продоволствие за поразените от земетресението – “Софийска вода” АД,;

  - ремонта и зареждането с ГСМ на техниката, която участва в спасителните мероприятия се извършва от ведомствата на които е техниката;

            - раздаване на палатки за временно настанявяне на поразените и транспортиране до медицинските заведения.

           

            Личният състав от поделенията на БА, участвал в спасителните работи се осигурява с храна от съответното поделение.

   

  5. ТРАНСПОРТНО

   

  Организира се извозването на пострадали хора от земетресението.

  Ръководството, организацията и управлението на мероприятията по транспортното осигуряване се осъществява от РСС и УК, като и на тези от фирмите, обектите и учрежденията.

  По преценка и разпореждане на Председателя на  ССС И УК могат да се привлекат и транспортните средства на   СК “Градски транспорт”.

   

   

 1. МЕТЕОРОЛОГИЧНО

   

  Данните за метеорологичната обстановка ще се получават от НИМХ – БАН /хидрометеорологичната станция на Черни връх/ и от Дежурния по ССС.

   

   

  I. УПРАВЛЕНИЕ

   

            За осъществяване управлението на спасителните работи на територията на Район  “Люлин”  има изграден   Районен съвет за сигурност.

  Съвета  и неговия  щаб ръководят управлението на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи от определените за целта зали /в администрацията/, а изпратените  оперативни групи - от местата на бедствията.

  При невъзможност за работа на Съвета в залата на бул. “З. Стоянов” № 15. При разрушаване сградата на района се предвижда Постоянната районна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи  да осъществяват своята дейност в ПУ на района – ул. “Шосе Банкя” № 6 .                        

  За непосредственото оперативно ръководство на СНАВР в най-засегнатите участъци от района се изпраща оперативна група на РСС под ръководството на Зам.. Председател на съвета, която ще работи на подвижен пункт за управление.

   

Стандартни оперативни процедури

за работа на членовете на Райнният оперативен щаб при  

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

 

1. Превантивна дейност

 

1.1.  Ръководителя на Щаба:

а/ Организира защитата на населението при Земетресения на територията на Района;

б/ Организира  разработването на План за защита на населението  - част Земетресение;

в/ Внася, същия за приемане  от РСС;

г/ Организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от земетресения на територията на Раиона;

д/ Осъществява подготовка за своевременно оповестяване и информиране на населението при възникнали  земетресения;

е/ Организира и ръководи провеждането на тренировки и учения с участие на силите и средствата дислоцирани на територията на района.

ж/ Информира за важни решения Кмета на столична община свързани с защитата на населението от района при земетресения.

 

1.2.  Секретаря на Щаба:

а/ Отговаря за организацията и носенето на оперативното дежурство на района, общинските предприятия и търговски дружества и за поддържането в постоянна готовност на военновременната система за оповестяване и управление на  районната администрация и търговските дружества;

б/ Организира разработването на Плана за защита на населението-част „Земетресение“

в/ Участва в  провеждането на УМС с експертите по ОМП от районите на Столична община;

г/ Организира и подготвя УМС на Кмета на Района;

д/ Подготвя документите по провеждане на тренировки и учения от Кмета на района. 

 

1.3.  Заместниците на кмета,началниците на отдели и осталите служители;

а/ Изпълняват задълженията си съгласно изготвените функционални характеристики .

 

2. При възникване на земетресения на територията на Столична община -район „Люлин”.

2.1. ОД по РСС.

а/ информира Кмета на Района, Зам.председателя  и секретаря на Районния оперативен щаб за обстановката на територията на района/ или там където има разрушения до момента/;

б/ получава указания от ръководителя на Щаба;

в/ оповестява останалите членовете на Щаба за провеждане на съвещание  - в работно или в извън работно време;

г/ подготвя залата за работа на Щаба;

д/ докладва на ОД по ССС;

е/ периодически /през 30 мин./ събира информация за възникналите радрушения в отделните микрорайони на / цялата територия / чрез органитена МВР,ПБ и сигнали на граждани.

ж/ изпраща изготвените указания от Щаба до:

 • Кметските наместници;/кв.Филиповци/

 • Директорите на училища и детски градини;

 • юридическите и физически лица участващи в ликвидиране на

       последствията;

   

   

  2.2. Ръководителя на Щаба.

  а/ изслушва получената информация от ОД по РСС;

  б/ информира населението от района на за развитие на бедствието, за неговото ограничавене и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия;

  в/ информира подробно Кмета на Столична община за обстановката до момента;

  г/ информира членовете на Районния оперативен щаб за създалата се обстановка на територията на  района;

  д/ изпраща ОГ в най-застрашените райони за подпомагане на място и вземане на целесъобразни мерки и решения за провеждане на спасителни операции;

  е/ заслушва доклади –предложения от всички членове на Щаба;

  ж/ утвърждава или допълва същите;

  з/ След разрешение на Кмета на СО обявява бедствено положение на територията на  района;

  и/ взема решение за провеждане на СНАВР за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието;

  й/ провежда брифинг пред СМИ за информиране на населението;

  к/ иска съдействие чрез Кмета на Столична община   за включване в провеждането на операциите по защитата на населението на модулните формирования на Министерството на отбраната;

  л/ организира и контролира чрез ОГ временното извеждане на населението от разрушените зони, неговото настаняване и изхранване;

  м/ предоставя чрез структурите на Столична община и района неотложна помощ на пострадалите лица;

  2.3. Зам. ръководителя на Щаба.

  а/ явява се в залата за управление;

  б/ подпомага ръководителя на Щаба при вземане на целесъобразно решение;

  в/ замества ръководителя на щаба при необходимост;

  г/ отговаря за изпращане на извадки от решението до всички райони  и структури;

  д/ осъществява взаимодействие с останалите Щабове на ведомствата на територията  на Района и Столична община;

  е/ подготвя с помощта на експертната работна група всички справочни данни и информира ръководителя на Щаба.

  ж/ осъществява ръководство и упражнява контрол по подготовката на останалите структури на районната общнска админстрация;

  з/ контролира временното извеждане, настаняването и изхранване на населението от пострадалите райони;

           

  2.4. Секретаря  на  Щаба.

  а/ явява се в залата за управление и се подготвя за работа;

  б/ изслушва информацията от ОД по РСС;

  в/ дава указания за оповестяване на членовете на Щаба, членовете на експертната работна група, физическите и юридически лица имащи задачи при земетресения;

  г/ организира работа за провеждане на работно съвещание;

  д/ изготвя разчет на времето за доклади от членовете на съвета;

  е/ ръководи членовете наопределената работна група за подготовка на целесъобразно решение до кметските наместници, училищата и детските градини, предприятията,търговските ,физическите и юридическите лица;

  ж/ организира изпращането на същото чрез оперативно-техническата група на Щаба;

  з/ организира събирането на информация, анализира същата и предлага целесъобразни мерки за защита на населението, материалните и културните ценности;

  и/ отдава разпореждания от името на ръководитела на щаба;

  й/ организира своевременното предоставяне на ИСЗ – при необходимост;

  к/ участва в планиране на необходимите финасови средства за изхранване на изведеното население;

   

  3. От ръковдството на Районната общинска  администрация.

  а/ явяват се в залата за управление и заемат работните си места;

  б/ подготвят доклад - предложение за вземане на целесъобразно решение пред  ръководителя на щаба;

  в/ организират свеждането на взетото решение до подчиненните структури;

  г/ организират и координират дейностите, възложени им от ръководителя на щаба;

  д/ оказват методическо ръководство, помощ и контрол на подчинените структури в района;

  е/ изготвят и предоставят допълнителна информация в своето направление - при необходимост;

           

  4. От привлечените за членове на Щаба от други ведомства:

  4.1. ПБЗН:

   

  а/ явява се в залата за управление, заема работното си място  и се подготвя за работа;

  б/ подготвя доклад  - предложение за вземане на целесъобразно решение пред  ръководителя на щаба;

  в/ разработва необходимите документи относно:

 • специални отводнителни и пожаропрофилактични мероприятия и осъществава контрол за тяхното изпълнение;

 • осигуряване в постоянна готовност на силите и средства на службата при земетресения на територията на общината;

 • оргонизира взаимодействието с другите формирования от ЕСС;

  г/ ръководи лично, като ръководител на място провеждането на операция при земетресения на територията на  района;

  д/ организира оповестяването на личния състав от подчинените му звена.

  е/ събира и обобщава данни за хода на провежданите спасителни операции;

   

   

   

  4.2. 9 РПУ:

   а/ явява се в залата за управление, заема работното си място  и се подготвя за работа;

  б/ информира ръководителя на Щаба за изменение в оперативната обстановка и предприетите мерки по осигуряване реда и сигурността на гражданите;

  в/ осигуряване опазване имуществото на изведеното население;

  г/ предлага мерки за съвместна работа мужду РПУ,  и Районната общинска админстрация по овладяване, предотвратяване на преднамерена човешка дейност, стопанска и битова престъпност, безредиците  и с разпространителите на слухове;

  д/ организиране пропускателнат способност на изходите на района при временното извеждане на населението;

  е/ осигуряване охраната и обществения  ред във временните места за настаняване;

  ж/ осигурява охраната и реда по време на провеждане на спасителните действия от останалите части на ЕСС;

  з/ регулиране на движението при въвеждане на силите на ЕСС в района за провеждане на спасителни операции;

  и/ привежда в изпълнение всички указания, разпореждания и заповеди на ръководителя на Шаба;

  й/ подготвя необходимите справочни данни и информация , необходими на ЕРГ;

  к/ контролира и докладава за своевременното изпълнение на поставените задачи от ръководителя на Щаба;

  л/ непрекъснато да знае състоянието на подчинените му сили и средства и да взема мерки за възстановяване на тяхната боеспособност;

   

   

 

          VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

malka_snimka: