ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

СО – район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РЛН19-РА50-12/04.07.2019 г. на Главния архитект на СО-район „Люлин“ за разрешаване на изработването на проект за ПУП - ИПРЗ

05/08/2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ СО – район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РЛН19-РА50-12/04.07.2019г. на Главния архитект на СО-район „Люлин“ за разрешаване на изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I-за ЖС /ПИ с идентификатор по КККР № 68134.4388.2637/, кв. 47, м. „кв. Филиповци“, с образуване на нови УПИ I-2637-за ЖС, УПИ XXIV-2637-за ЖС и УПИ XXV-2637-за ЖС, СО - район „Люлин“.

Копие от Заповедта и мотивираното предложение са изложени в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

kulturen_centur_logo: 0