ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Столична община - район “Люлин” съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за изграждане на газопровод, землище с. Иваняне, район „Банкя“

08/08/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община - район “Люлин” на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за изграждане на газопровод от поземлен имот с идентификатор 68134.2291.473, землище с. Иваняне, район „Банкя“ до поземлен имот с идентификатор 68134.4363.136 /стар ПИ с идентификатор 68134.4363.85/, м. „Люлин – разширение – запад“, район „Люлин“ – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за частта от трасето , преминаващо извън границите на урбанизираната територия и изменение на план за улична регулация с одобряване на план-схеми на техническата инфраструктура по част „Газоснабдяване“ за частта от трасето, преминаваща през действаща улична регулация. 

Проектът е изложен в административната сграда на район “Люлин” на адрес – бул.”Захари Стоянов” №15.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ – брой 62/06.08.2019 г. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Люлин“.

kulturen_centur_logo: 0