ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед №РА50-214/21.03.2019 г. на Главния архитект на СО

27/03/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

СО - район „Люлин“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РА50-214/21.03.2019 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – ИПРЗ план-извадка на УПИ I „за търговски център“ и УПИ II „за ОЖС, училище, КОО и ПГ“, кв. 2, м. „Бул. Баба Парашкева“ за ПИ с идентификатор 68134.4356.264 и изменение на уличната регулация между о.т. 313 и о.т. 315 и между о.т. 115 до о.т. 116, с цел създаване на нова улица от о.т. 314 – о.т. 312 – о.т. 429 до о.т. 429а, СО-район „Люлин“.

Копие от Заповедта е изложено в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.