ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Столична община - район "Люлин" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от недвижим имот публична общинска собственост

17/12/2018

О Б Я В А

 

СО-район „Люлин”, на основание  чл.46, ал.1, т.12  от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2, от Закон за общинската собственост, чл.30, ал.1 и чл.34, ал.1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка с Решение №778 на СОС от 08.11.2018г. и  Заповед №СОА18-РД98-49/29.11.2018г. на Кмета на Столична община, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от недвижим имот публична общинска собственост с АОС №8745/2014г. находящ се в гр. София, ж.к. „Люлин-2“, ул.„Стефана Клинчарова“ № 3, в сградата на 90 СУ Ген. „Хосе де Сан Мартин“, представляващ обект от образователната инфраструктура – плувен басейн и прилежащите спомагателни помещения с обща площ 999 кв.м.

Начална конкурсна цена – 1.05  лв./кв.м. без ДДС или 1049 без ДДС за обща площ от 999 кв.м.

             Специфично конкурсно условие – за плувен басейн.

 

         Място на закупуване на конкурсната документация - СО - район „Люлин”, бул.”Захари   Стоянов”, бл.327, вх.В, ет.1- каса         

         Срок за подаване на офертите, считано от 8.30 ч. на 17.12.2018г.  до 17.00 ч. на 22.01.2019 г.  в „Център за информация и услуги“ на СО - район „Люлин“, бул.”Захари Стоянов“ №15.

         Дата за провеждане на конкурса на 23.01.2019 г.  от 10.00 часа в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“, бл.327, вх.В, ет.4.

Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. с ДДС.

Гаранция за участие – 1 049,0 лв. без ДДС.

        Адрес и телефон на организатора гр. София, бул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02 92 37 234/286/

                                                                                  

kulturen_centur_logo: 0