Обявления

Принтирай

Съобщение за издадена заповед РЛН18-РА50-21/20.11.2018 г. на Главния архитект на район „Люлин“

23/11/2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Столична община – район „Люлин” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед РЛН18-РА50-21/20.11.2018 г. на Главния архитект на район „Люлин“, с която се разрешава  изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в обхвата на  УПИ І-1983, а по одобрената кадастрална карта поземлен имот с идентификатор 68134.4355.233, кв.6, м.“СПЗ Модерно предградие – Обеля“.

Заповедта е изложена в административната сграда на район “Люлин” на адрес - бул.”Захари Стоянов” №15.

 

kulturen_centur_logo: 0