Обявления

Принтирай

СО – РАЙОН „ЛЮЛИН“ съобщава, че е издадена Заповед № РЛН18-РД09-621 от 31.10.2018 г. на Кмета на район „Люлин” за провеждане на обществено обсъждане на проект

31/10/2018

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“ съобщава, че е издадена Заповед № РЛН18-РД09-621 от 31.10.2018 г. на Кмета на район „Люлин” за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на местност „ж.к.Люлин-център“ и „ж.к.Люлин-Главен център“ в граници: бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Царица Йоана“ и бул. „Джавахарлал Неру“, по плана на град София.

      На 07.11.2018г. от 17.30ч. ще се проведе представяне на проекта в заседателната зала на 79 СУ „Индира Ганди“ на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин-7“, ул. „Полк. Стоян Топузов“ № 6.

Писмените становища по проекта да се адресират до Кмета на район „Люлин“ и да се подават в срок до 17.00 часа на 21.11.2018г. включително, в деловодството на район „Люлин“ на адрес: гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Копие от заповедта е изложено във фоайето на  сградата на район „Люлин“.

      Обществената дискусия ще се проведе на 28.11.2018г. от 17.30ч. в заседателната зала на 79 СУ „Индира Ганди“ на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин-7“, ул. „Полк. Стоян Топузов“ № 6.