Обявления

Принтирай

СО - район "Люлин" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост с предназначение за склад и магазин

29/10/2018

О Б Я В А

СО-район „Люлин”, на основание  чл.46, ал.1, т.12  от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със Заповед №СОА18-РД09-1107/15.10.2018г. на Кмета на Столична, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост с предназначение за склад и магазин, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 68134.4359.210.21.70 с площ 191.68 кв.м., разположен в сграда с идентификатор 68134.4359.210.21, по кадастрална карта и регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/06.03.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в жк.“Люлин-10 м.р.“, бл.143, етаж 1, обект 1.

Конкурсна месечна наемна цена – 2.65 лв./кв.м. без ДДС или 508.0  лв./ без ДДС за обща площ 191.68 кв.м.

             Специфично конкурсно условие – за склад и магазин

 

         Място на закупуване на конкурсната документация - район„Люлин”, бул.”Захари   Стоянов”, бл.327 , вх.В, ет.1- каса.

         Срок за подаване на офертите, считано от 8.30 ч. на 29.10.2018 г. до 17.00 ч. на 27.11.2018г. в „Център за информация и услуги“ на СО - район „Люлин“, бул.”Захари Стоянов“ №15.

        Дата за провеждане на конкурса на 28.11.2018г. от 10.00 часа в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“, бл.327, вх.В, ет.4.

Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. с ДДС.

Гаранция за участие за всяка  една от позициите - 300,00 лева.

        Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02 92 37 234/286/

kulturen_centur_logo: 0