Обявления

Принтирай

СО - район „Люлин“ обявява удължаване на срокa за участие в публично оповестен конкурс „Столово хранене - за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район "Люлин"

26/09/2018

О Б Я В А

        СО-район „Люлин”, на основание  чл.46, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка с  чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост,  Заповед №СОА18-РД09-768/27.07.2018г. на Кмета на Столична община, Заповед №РЛН18-РД09-498/14.08.2018г. на Кмета на СО- район „Люлин“, Протокол №1/25.09.2018г. на Комисия назначена със Заповед №РЛН18-РД91-74/25.09.2018г. на Кмета на район „Люлин“ и Заповед №РЛН18-РД09-557/25.09.2018г. на Кмета на район „Люлин“, обявява удължаване на срокa за участие в публично оповестен  конкурс „Столово хранене - за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища  на територията на район "Люлин", за срок от 5 (пет) календарни години за следната обособена позиция:

VI.За 103 ОУ „Васил Левски“ – гр. София, ж.к. „Филиповци“, представляващ:

1.1.Ученически бюфет с площ 13 кв.м

Начална конкурсна месечна наемна цена 9,75 лв. без вкл. ДДС

Място на закупуване на конкурсната документация - район„Люлин”, бул.”Захари   Стоянов”, бл.327 , вх.В, ет.1- каса.

        Срок на подаване на офертите, считано от 8.30 часа на 26.09.2018г. до 17.00ч. на 09.10.2018г. в „Център за информация и услуги“ на СО - район „Люлин“, бул.”Захари Стоянов“ №15.

         Дата за провеждане на конкурса на 10.10.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО-район „Люлин“.

         Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. с ДДС.

         Гаранция за участие - 200,00 лева.

         Адрес и телефон на организатора: гр.София, бул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел. 02/92 37 234/286.