Обявления

Принтирай

Съобщение за издадена Заповед № РА50-536/12.07.2018 г. на Главния архитект на СО

01/08/2018

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Район „Люлин“ – СО на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-536/12.07.2018 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – ИПРЗ за ПИ с идентификатори по КККР № 68134.4359.135 и № 68134.4359.283, кв. 30д и кв. 30е, м. „ж.к. Люлин – 10 м.р.“, район „Люлин“ – СО.

       Копие от Заповедта е изложено в сградата на район „Люлин“ – СО, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

kulturen_centur_logo: 0