Обявления

Принтирай

Съобщение за изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за м. "Кв. „Филиповци”

03/08/2018

СЪОБЩЕНИЕ

Столичната община на основание чл. 128, aл. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за м. Кв. „Филиповци”, УПИ II-219 „За жил. стр.“ в кв. 56 и УПИ VII-171 „За жил. стр.“ в кв. 55 за поземлени имоти с идентификатори 68134.4397.171 и 68134.4397.219 и ПУР за улица от о.т. 18м до о.т. 18о, м. Кв. Филиповци. Проектът е изложен в район „Люлин“. На основание чл. 128 , ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Люлин”.

 

 ПРОЕКТ (в PDF формат)

 

kulturen_centur_logo: 0