Обявления

Принтирай

Район „Люлин“ – СО съобщава за Решение №330 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на СОС

06/07/2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Район „Люлин“ – СО на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава за Решение №330 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на СОС, с което е одобрено задание и се разрешава да се  изработи проект за ПУП – План за регулация-план за улична регулация за велосипедна и пешеходна алея, свързваща гр. София с гр. Банкя; парцеларен план за велосипедна и пешеходна алея, свързваща гр. София с гр. Банкя; изменение на план за регулация за улица от о.т. 911 до о.т. 912 по плана за регулация на м. „Люлин разширение запад“ до ул. „Банско шосе“, продължението на бул. „Царица Йоанна“ и УПИ XIII-„за озеленяване, спортни нужди и геоложка защита“, кв. 7, м. „кв. Филиповци“.

Копие от Решението е изложено в сградата на район „Люлин“ – СО, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

 

kulturen_centur_logo: 0