Обявления

Принтирай

Район „Люлин“ – СО съобщава, че е издадена Заповед № РА50-482/28.06.2018 г. на Главния архитект на СО

06/07/2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Район „Люлин“ – СО на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-482/28.06.2018 г. на Главния архитект на СО, относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VI-108-„за обществено обслужване“, кв. 4, м. „ж.к. Люлин – 4 м.р.“, район „Люлин“ – СО.

Копие от Заповедта е изложено в сградата на район „Люлин“ – СО, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.