Обявления

Принтирай

Обява за удължаване на срока за подаване на оферти, за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

26/06/2018

О Б Я В А

 

         СО - район „Люлин”,  на основание Заповед № СО18-РД09-363/16.04.2018г. на Кмета на СО и във връзка с Протокол №1/22.06.2018г. на Комисия назначена със Заповед №РЛН18-РД91-40/22.06.2018г. на Кмета на СО-район „Люлин“ и Заповед №РЛН18-РД09-413/22.06.2018г. на Кмета на СО-район „Люлин“ за удължаване на срока за подаване на оферти, обявявам удължаване на срока за подаване на оферти, за участие в публично оповестен  конкурс за отдаване под наем  на  имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №9844/ 31.07.2017г. на СО-район „Люлин“, находящ се в гр.София, жк.“Люлин 5 м.р.“, в УПИ I-ТП и ОО, кв.19б с площ 75 кв.м., представляващ самостоятелна сграда с идентификатор 68134.4361.141.3 по кадастралната карта, за срок от 10 /десет/ години, считано от 08.30 часа на 26.06.2018г. до 17.00 часа на 10.07.2018г.

            Място на закупуване на конкурсната документация – СО-район „Люлин”, бул.”Захари   Стоянов”№15, вх.В, ет.1- каса.

             Срок за подаване на офертите, считано от 8.30 ч. на 26.06.2018 г. до 17.00 ч. на 10.07.2018г. в СО- район „Люлин“, бул.”Захари  Стоянов”№15, ет.1- център за информация и услуги.

             Дата за провеждане на конкурса на 11.07.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО-район „Люлин“.

Цена на конкурсната документация - 60,00 /шестдесет/ лв. с ДДС.

Гаранция за участие –300 /триста лв./ лева без ДДС.

            Адрес и телефон на организатора гр. София , бул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02/ 92 37 234 /286/.