Обявления

Принтирай

Столична община – район „Люлин“ на основание чл. 128, ал. 2 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ)

21/05/2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Столична община – район „Люлин“ на основание чл. 128, ал. 2 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) – план-извадка на УПИ II-„за ОЖС, училище, КОО и ПГ“, кв. 2, м. „Бул. Баба Парашкева“, район „Люлин“ и образуване на нов УПИ III-230,231,232 „за жил. стр. магазини, гаражи и ателиета“ и УПИ II-„за ОЖС, училище, КОО и ПГ“, кв. 2 и УПИ I-„за ОЖС, училище, КОО и ПГ“, кв. 2а, м. „Бул. Баба Парашкева“ за поземлени имоти с идентификатори № 68134.4356.230, № 68134.4356.231 и № 68134.4356.232 и изменение на плана на улична регулация между о.т. 315 – о.т. 307в; о.т. 307в – о.т. 306а; о.т. 306а – о.т. 316, м. „Бул. Баба Парашкева“.

          Проектът е изложен в район „Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Люлин“.

 

kulturen_centur_logo: 0