Принтирай

СО – РАЙОН „ЛЮЛИН“ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - ИПРЗ

31/10/2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“ на основание чл. 128, ал. 2 и във връзка с чл. 128 ал. 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на местност „ж.к. Люлин-център“ и „ж.к. Люлин-Главен център“ в граници: бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Царица Йоана“ и бул. „Джавахарлал Неру“, по плана на град София.

Собствениците на поземлени имоти, включени в съсобствени урегулирани поземлени имоти, е необходимо да представят договори по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. При непредставяне на такива съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат изключени от плана за регулация и застрояване.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ – брой 90 от 30.10.2018 г., заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Люлин“.

Копие от плана е изложено в сградата на район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ №15, ж.к. „Люлин - 3 м.р.“, бл.327, вх. „В“, в отдел „Устройство на територията и контрол на строителството“.

kulturen_centur_logo: 0