Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

 Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата. 

Прикачени файлове
 

Свали файлаМетодически указания


Свали файлаПрезентация


Брошура


 

Сдружение на собствениците по  Закона за управление на етажната собственост  /ЗУЕС/


Нормативни документи 
1.  Закон за управление на етажната собственост
2. Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Обща информация

За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение.

Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на Законa за управление на етажната собственост

За създаване на сдружението се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост. Всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружението.

Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградатапо реда на чл. 13 ЗУЕС. Поканата съдържа дневния ред, мястото, датата и часа за провеждане на събранието. Към поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението.

Учредителното събрание се провежда по реда на чл. 27 от ЗУЕС.

Споразумението за създаване на сдружение на собствениците определя:

1. наименованието на юридическото лице и неговия адрес;

2. предмета на дейност на сдружението, съгласно чл. 25, ал. 1 или 2 от ЗУЕС и срока, за който се учредява;

3. реда за приемане на решения;

4. състава, мандата и организацията на работа на управителния съвет (управителя) и контролния съвет (контрольора);

5. други условия, за които собствениците се споразумяват

 

Протоколът от учредителното събрание и приетото споразумение за създаване на сдружението се съставят в два еднообразни екземпляра и се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители.

Регистрация на сдружение на собствениците

Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в Столична община район „Люлин“ заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

Заявление за регистрация на сдружение на собствениците

Към заявлението се прилага:
1. списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
2. копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
3. копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

При вписване в регистъра на сдружение на собствениците кметът на района или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изисканията на ЗУЕС.

След извършване на проверката кметът на района или оправомощеното от него лице вписват /разпореждат вписване на/ сдружението в регистъра.

Когато кметът на района или оправомощеното от него лице установи, че предоставените данни за вписване не отговарят на изискванията на ЗУЕС, той дава предписания на управителния съвет (управителя) на сдружението на собствениците да отстрани в 14-дневен срок непълнотите или неточностите.

Когато непълнотите или неточностите не бъдат отстранени в дадения срок , кметът на района постановява мотивиран отказ за вписване. Отказът се връчва на управителния съвет (управителя) на сдружението на собствениците незабавно след постановяването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За извършеното вписване кметът на района издава удостоверение по образец

Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ.

      В случай на възникнали въпроси, относно горенаписаното може да позвъните в отдел „Правно-нормативно обслужване“, тел. 02/ 923 72 40.

 

За повече информация: СО - район „Люлин”, тел. 0889 299 089