Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ и чл. 35 от ЗПКОНПИ

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО,
ПОПЪЛНЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СО – РАЙОН „ЛЮЛИН”


Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Декларации за имущество и интереси по чл, 35, ал. 1, т. 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество